Kursplan för Introduktion till sanskrit

Introduction to Sanskrit

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-09-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för sanskrits plats inom och särställning bland Indiens språk
 • läsa, skriva och transkribera devanagari
 • behärska passivt sandhi och aktivt sanskrits grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi
 • ha grundläggande kännedom om sanskrits syntax
 • analysera (passivt) och konstruera (aktivt) enkla sanskrit meningar
 • översätta (med lexikon) enkla texter från sanskrit till svenska på en rimlig stilnivå
 • beskriva huvuddragen av sanskrits fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt sanskrits grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi
 • översiktligt redogöra för språk och språkfamiljer i Indien/Sydasien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har 2 examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Sanskrit A (5JN101).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.