Kursplan för Danska 1

Danish 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS087
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-12-16 och senast ändrad av institutionsstyrelsen 2016-04-20.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om språksituationen i Danmark, samt orientering om förhållandet mellan danska och svenska. Den ska ge elementära kunskaper om danskans grammtik, ordförråd och uttal, samt om danskans historia och talspråksvariation. Vidare ska kursen ge god praktisk förståelse av danska i tal och skrift.

Efter kursen ska studenten kunna

 • visa grundläggande kännedom om ordförråd och grammatik i danska
 • läsa och tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsgrad på modern danska samt tillgodogöra sig talad danska
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan danskt och svenskt tal- och skriftspråk
 • redogöra för den historiska bakgrunden till den danska språksituationen, beskriva huvuddragen av talspråksvariationen inom det danska språkområdet och beskriva huvudprinciperna för danskt standarduttal

Innehåll

Kursen är huvudsakligen en teoretisk grundkurs om danska språket i jämförelse med svenska språket. Kursen har kontrastivt perspektiv och bygger på kursdeltagarnas kunskaper i svenska. På kursen behandlas ämnen som danska språkets grammatik, historia, ordförråd, ortografi, uttal samt talspråksvariation. Det finns även praktiska övningar i hör- och läsförståelse samt i uttal och språkbruk.

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov. I examinationen ingår redovisning och diskussion av två danska skönlitterära verk, lästa på originalspråket.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Teleman, Ulf Om grannspråksförståelse : Hinder och möjligheter

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk

  (1987) s. 70-82

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zola Christensen, Robert Dansk - nabosprog og fremmedsprog

  3. oplag: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer två skönlitterära verk av danska författare som läses på danska, samt kortare danska texter i urval som väljs i samråd med examinator.

Ordboksresurser

Norstedst danska fickordbok: dansk-svensk/svensk-dansk

 • Den danske ordbog : moderne dansk sprog : [DDO]

  København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Molde, Bertil; Ferlov, Niels Norstedts dansk-svenska ordbok : [50000 ord och fraser].

  3., rev. och utvidgade uppl. / 5. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nielsen, Niels Åge Dansk etymologisk ordbog : ordenes historie

  6. udg.: København: Gyldendal, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Becker-Christensen, Christian; Heede-Andersen, Susie Politikens nudansk ordbog med etymologi.

  2. udg.: København: Politiken, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garde, Anna; Ohlsson, Stig Örjan Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog.

  1. udg. / 5. opl.: København: Gad, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Dansk Sprognaevns och Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs webbplats

www.sproget.dk