Kursplan för Norska 1

Norwegian 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS135
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-09-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om norskt språk, med huvudvikten på den särpräglade norska tal- och skriftspråkssituationen och bakgrunden för denna. Kursen har ett jämförande nordiskt perspektiv. Vidare ska kursen ge god praktisk förståelse av norska i tal och skrift, samt viss kännedom om ett urval nyare norsk skönlitteratur och andra kulturuttryck.

Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan de två norska målformerna
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan norskt och svenskt skrift- och talspråk
 • redogöra för en grov indelning av norska dialekter
 • redogöra för de viktigaste aktörerna och problemställningarna i aktuell norsk språkdebatt
 • läsa och förstå norsk normalprosa, på båda målformerna
 • ha god kännedom om minst två nyare norska skönlitterära verk, lästa på originalspråket, varav minst ett på varje målform

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

En eller flera kursuppgifter, samt skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen för ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Aasen, Ivar Om vort Skriftsprog

  Ingår i:

  Fra norsk språkhistorie : en antologi

  2. utg.: Oslo: Univ.-forl., 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alhaug, Gulbrand A comparison of first names in Norway and Sweden during the 20th century

  Ingår i:

  Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19-24 August 2002. : 5

  Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frändén, Marit "Share a Coke wirh Geir" : Varför är det så stora skillnader mellan svenskt och norskt förnamnsskick?

  Ingår i:

  Studia anthroponymica Scandinavica : tidskrift för nordisk personnamnsforskning

  vol. 31 (2013)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mæhlum, Brit; Røyneland, Unn Dialektparadiset Norge : En sannhet med modifikasjoner

  Ingår i:

  I mund og bog : 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009

  København: Københavns Universitet : Nordisk Forskningsinstitut : Afdeling for Dialektforskning, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vangsnes, Øystein Aleksander Språkleg toleranse i Noreg - Norge for faen!

  Oslo: Samlaget, 2013

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

I tillägg kommer ett urval aktuella populärvetenskapliga artiklar från t.ex. Norsk Tidend eller Språknytt.

Språkexempel/skönlitteratur

I tilegg till disse tekstene leser studentene et utdrag av Syden av Are Kalvø.

I tillägg kommer ett urval kulturuttryck (t.ex. film, musik, tv-program, radio/podcast) som illustrerar nutida norsk talspråksvariation.

Ordböcker

Bokmålsordboka och Nynorskordboka Norsk ordbok Den norske akademis ordbok Nostedts norsk-svenska ordbok Norstedts norska fickordbok: norsk-svensk/svensk-norsk Norstedts skandinaviska ordbok