Kursplan för Svenska 1 för blivande ämneslärare

Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N, Litteraturvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet och ingår i första terminens ämnesstudier i svenska.

Kursansvarig institution är Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att med betoning på såväl ämnesteori som ämnesdidaktik utveckla kunskap om språk och språkanvändning, orientera om olika litteraturvetenskapliga läsarter samt att ge grundläggande kännedom om barn- och ungdomslitteratur och dess läsare.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika grundläggande litteraturvetenskapliga perspektiv, begrepp och genrer
 • redogöra för olika grundläggande språkvetenskapliga perspektiv och begrepp
 • redogöra för olika grundläggande svenskämnesdidaktiska perspektiv.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga analysmetoder och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över språk, litteratur och lärande utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.

MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS

L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för skolämnet svenska både utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv med utgångspunkt i styrdokument och forskning
 • resonera om svenskämnets och svensklärarens roll i undervisningspraktiken.

N1. Språkets struktur, 7 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande grammatiska begrepp
 • tillämpa grammatiska analysmetoder
 • resonera kring svenska språket ur ett kontrastivt perspektiv
 • diskutera grammatik ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för elevers tal-, läs- och skrivutveckling med betoning på ämnesdidaktiska perspektiv.
 • tillämpa grundläggande språkvetenskapliga metoder för textanalys och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, med koppling till svenskämnesdidaktik och undervisningspraktik
 • analysera, bedöma och ge respons på egna och andras texter och presentationer.

L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda litteraturvetenskapliga grundbegrepp
 • tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga metoder för textanalys och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang.

L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kunskap om barn- och ungdomslitteraturens historia och genrer
 • utföra textanalyser med tillämpning av litteraturvetenskaplig metod avsedd för barn- och ungdomslitteratur
 • visa grundläggande förtrogenhet med receptionsteori
 • reflektera över barn- och ungdomslitteratur ur ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv.

Innehåll

Kursen består av fem delkurser:

L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp

N1. Språkets struktur, 7 hp

N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp

L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp

L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp.

L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp

Delkursen presenterar skolämnet svenska i modern och historisk kontext samt betonar dess kombination av språk och litteratur.

N1. Språkets struktur, 7 hp

Delkursen ger grundläggande kunskap om svenska språkets struktur. Grammatikens roll i skolan diskuteras.

N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp

Delkursen behandlar ämnesdidaktiska perspektiv på elevers tal-, läs- och skrivutveckling samt några aktuella undervisningsmetoder. Studenten får under delkursen producera egna muntliga och skriftliga texter med koppling till svenskämnesdidaktik och undervisningspraktik. I delkursen ingår vidare språkvetenskaplig analys av texter och deras funktion i skola och samhälle.

L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp

Delkursen behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturvetenskaplig analys av lyrik, epik och dramatik på en grundläggande nivå. Litteraturdidaktiska frågeställningar introduceras och diskuteras.

L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp

Delkursen behandlar ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på barns och ungdoms läsning. Vidare ger delkursen en översikt över barn- och ungdomslitteraturens historia och genrer, samt över grundläggande receptionsteori.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter förekommer.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. På delkursen Introduktion till svenskämnet används betyget Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 21 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Delkurs L0/N0. Introduktion till svenskämnet

 • Edvardsson, Jenny "Jag skriver i dina ord"

  Ingår i:

  Digitalt

  [Stockholm]: Svensklärarföreningen, [2019]

  (2019) s. 167-178

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laestadius, Ann-Helén Tio över ett

  Stockholm: Rabén & Sjögren, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  S. 160-181.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2017

  Ämnesplanen i svenska.

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 7-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Kapitel 1.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjödén, Björn Från läroböcker till digitala läromedel : nio frågor på vägen

  Ingår i:

  Digitalt

  [Stockholm]: Svensklärarföreningen, [2019]

  (2019) s. 60-83

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  Åttonde upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Kapitel 1-2.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

En novell eller roman som väljs i samråd med läraren.

Delkurs N1. Språkets struktur

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs N2. Texter och tal i skola och samhälle

 • Andersson, Pia; Hallesson, Yvonne Textrörlighet och kohesion i textsamtal : Gymnasieelever talar om texter i svenska och historia

  Ingår i:

  Genre

  Stockholm: SMDI, cop. 2012

  (2013) s. 17–28

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blåsjö, Mona Skrivteori och skrivforskning : en forskningsöversikt

  2. utökade uppl.: Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Lennart Metoder för brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Genrepedagogik i teori och praktik : Nyretorik och Sidneyskolan i två lärares klassrum

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning 30 : Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010

  (2010) s. 123-132

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Med andra ord i bagaget.

  Ingår i:

  Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 57-92

  S. 57-91.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, Anne Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Kapitel 2-5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica Att läsa mellan och bortom raderna.

  Ingår i:

  Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (2006) s. 213-235

  S. 213-235.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  7., revid. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

  Stockholm: Skolverket, 2017

  Ämnesplanen i svenska.

  Obligatorisk

 • Skolverket, Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019)

  Skolverket, 2019

  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019

  Kursplanen i svenska.

  Obligatorisk

 • Nordenfors, Mikael Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Kapitel 1-2.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  Åttonde upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Kapitel 3-10, 13-15.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs L1: Introduktion till litteraturstudiet

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i kursens digitala lärplattform senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se

Delkurs L2: Barns och ungdoms läsning

Litteraturlistan varierar från termin till termin. Aktuell kurslitteratur finns i kursens digitala lärplattform senast 5 veckor innan kursstart. www.studentportalen.uu.se