Kursplan för Svenska som andraspråk A för blivande ämneslärare

Swedish as a Second Language A, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS176
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-02
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2021-11-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.

Mål

Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för framväxten av språklig och kulturell mångfald i det svenska samhället
 • redogöra för ämnena svenska som andraspråk och modersmål i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera begreppen språk, kultur, identitet och etnicitet samt förhållandet dem emellan
 • kritiskt reflektera över egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald.

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redovisa kunskaper om grundläggande grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera svenskt inlärarspråk med hänsyn till grammatik
 • beskriva hur olika arbetssätt kan användas i grammatikundervisningen.

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares uttal
 • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas.

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärning
 • analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå
 • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt med teoretisk förankring i ett didaktiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation och identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Skolan i det flerspråkiga samhället, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

​Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället

Litteratur

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg : Modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 13 (2018) nr. 1 s. 4-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Läses enligt examinators anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Otterup, Tore Flerspråkighet som resurs

  Skolverket, 2018

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spetz, Jenny Debatterad och marginaliserad. Perspektiv på modersmålsundervisningen

  Språkrådet, 2014

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Läroplan och kursplaner för grundskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Läroplan för gymnasieskolan

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Obligatorisk

 • Aktürk Drake, Memet Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elmeroth, Elisabeth Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina; Magnusson, Ulrika Lika eller lika möjligheter? : Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  Länk

  vol. 12 (2018) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palm, Clara; Ganuza, Natalia; Hedman, Christina Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1467426

  vol. 40 (2019) nr. 1 s. 64–75

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vuorenpää, S.; Duek, S.; Zetterholm, E. Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige

  Ingår i:

  Nordic Journal of Literacy Research [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 5 (2019) nr. 3

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därtill tillkommer aktuella kurs- och ämnesplaner för grundskolan, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning.

Stenciler

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Ingår i:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

  1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation

Litteratur

Referenslitteratur

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik

Litteratur

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 221–258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Basaran, Hülya Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

  Skolverket, 2020

  https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/digitala-verktyg-och-andraspraksutveckling-hos-vuxna

  Obligatorisk

 • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 259–280

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Aldén, Kristina Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 151–168

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2006

  Kapitel 1-4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk