Kursplan för Magisteruppsats i internationell och europeisk rätt och företagande

Master's Thesis in International and European Law and Business

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR804
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-02-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Vidare är den behörig som registrerats på 30 hp kurser inom Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande och har minst 15 hp av dessa godkända.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande.

Mål

Kursen ska ge utvecklad förståelse för möjligheter och problem relaterade till olika sätt att verka på internationella marknader, såsom gränsöverskridande handel, etablering av företag, och internationella företagssamarbeten.

 

Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig

 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området internationell handelsrätt (särskilt EU:s handelsrätt) med internationellt företagandeperspektiv,
 • fördjupad kunskap om teoribildning och metoder inom området internationell handelsrätt (särskilt EU:s handelsrätt) med internationellt företagandeperspektiv,
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • förmåga att, inom området internationell och europeisk handelsrätt med internationellt företagandeperspektiv och inom givna tidsramar, göra väl utvecklade bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen ska ge fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, om teoribildning och metoder, och insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Kursens ska också ge förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling, göra väl utvecklade bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Kursen innefattar fördjupande undervisning i handelsrättslig teori och metod samt vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv på internationellt företagande. Den primära delen av kursen utgörs av författandet av en uppsats som företrädesvis skrivs i par.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, och uppsatshandledning. En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur, övrigt kursmaterial, och i synnerhet av material som självständigt identifieras och studeras för uppsatsförfattandet.

Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

 

Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av uppsatsen och genom bedömning av seminarieinsatser i form av presentation och försvar av uppsatsen, oppositionsarbete och aktivt deltagande i diskussioner. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U).

 

Godkänt resultat kräver aktiv närvaro vid alla obligatoriska kursmoment. Brist på närvaro ersätts med skriftlig komplettering som studenten vid behov ska begära från examinator inom tre månader efter avslutad kurs. Slutbetyg för kursen registreras inte om inte alla moment är avklarade. Rätten till handledning upphör vid slutseminariet.

För studenter som fullföljt seminarieserien men som ej erhållit godkänt betyg på uppsatsen finns möjlighet att utan omregistrering lämna in reviderad version av uppsatsen för bedömning vid senare inlämningstillfällen. Har inte seminarieserien slutförts inom kurstillfället, inklusive eventuella kompletteringar i anslutning till detta, måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

 

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Readings compiled by the department

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Further literature depending on thesis

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk