Kursplan för Utbildningssociologi C

Sociology of Education C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK063
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-05-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Utbildningssociologi A, och minst 22,5 hp från Utbildningssociologi B, alternativt Utbildningssociologi A, samt minst 22,5 hp från Sociologisk teori 15 hp och Sociologisk metod och analys 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs samt som kurs inom Sociologiprogrammet.

Mål

* Kursen ger fördjupade kunskaper om utbildningssociologiska traditioner, metoder och forskningstekniker med särskild tonvikt vid förmågan att genomföra egna studier inom området.       

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

* redogöra för och förhålla sig till utbildningssociologiska teorier och metoder
* avgränsa och formulera utbildningssociologiska forskningsfrågor
* tillämpa forskningsetiska principer i vetenskapligt arbete
* redovisa en empirisk undersökning i form av en akademisk uppsats som behandlar en utbildningssociologisk fråga
* självständigt och på ett vetenskapligt och kritiskt reflekterande sätt diskutera andras vetenskapliga arbete inom kunskapsområdet utbildningssociologi

Innehåll

Kursen består av tre moment:

C1 Att göra utbildningssociologiska undersökningar II, 7,5 hp.
C2 Litteraturkurs, 7,5 hp
C3 Utbildningssociologisk uppsats, 15 hp

C1: Att göra utbildningssociologiska undersökningar II, 7,5 hp
Momentet ger en fördjupad orientering i de vetenskapliga metoder som förekommer inom utbildningssociologin, i hur utbildningssociologiska forskningsfrågor formuleras samt i allmänna forskningsetiska frågor. Dessutom ges kunskaper i hur en utbildningssociologisk undersökning planeras och genomförs.

C2: Litteraturkurs, 7,5 hp
Omfattar studium och behandling av vetenskaplig litteratur i anslutning till examensarbetet.

C3: Examensarbete, 15 hp
Tyngdpunkten i C-kursen ligger på författandet av en vetenskaplig uppsats (examensarbete). Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Samtliga seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina. Moment C3 examineras genom en uppsats och ventilering. För att få betyg väl godkänd på kursen krävs betyg väl godkänd på uppsats och minst en ytterligare delkurs.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utbildningssociologi C 30 hp

C1: Att göra utbildningssociologiska undersökningar II 7,5 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buckingham, Alan; Saunders, Peter The survey methods workbook : from design to analysis

  Cambridge, UK: Polity, 2004

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahmström, Karin Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fetterman, David M. Ethnography : step by step

  Newbury Park, Calif.: Sage, 1989

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hermerén, Göran God forskningssed

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  2., [utök. och uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, John A matter of record : documentary sources in social research

  Cambridge: Polity, 1990

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergström, Göran; Boréus, Kristina Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  3., [utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wärneryd, Bo Att fråga : om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter

  5., [omarb.] uppl.: Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 1990

  valbar litteratur

  Se bibliotekets söktjänst

Till kurslitteraturen tillkommer två akademiska avhandlingar som väljs i samråd med kursledare (ca 400-700 sidor)

C2: Litteraturkurs 7,5 hp

Litteratur (1200-1500 sidor) kopplad till uppsatsskrivande väljs i samråd med kursledare.

C3: Examensarbete 15 hp

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk