Kursplan för Att skriva en forskningsöversikt

Reviewing a Research Field

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK052
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

 • Identifiera teorier och empiriska resultat inom ett ämne relaterat till freds- och konfliktforskning
 • Demonstrera kunskap om och jämföra olika teoretiska perspektiv på det valda ämnet
 • Kritiskt utvärdera forskningsresultat och implicita antaganden inom det valda forskningsområdet
 • Presentera och med god precision strukturera en teoretisk diskussion och dessutom övertygande återge och analysera empiriska resultat
 • Självständigt skriva en forskningsöversikt inom en avgränsad tidsram
 • Presentera forskningsresultat för olika publiker
 • Följa institutionens etikpolicy (Policy on Ethical Guidelines for Student Work

Innehåll

Kursen syftar till att träna dig i att skriva en avancerad forskningsöversikt som innefattar både teori och resultat avseende ett ämne relaterat till freds- och konfliktforskning. Den visar prov på i vilken utsträckning du har förmåga att identifiera de viktigaste studierna, trenderna och debatterna inom det speciella område du har valt, och utvärdera det rådande kunskapsläget. En sådan översikt är en nödvändig del av den avslutande masteruppsatsen men kursen är även användbar för den som avser att söka sig till yrkesområden med analytisk inriktning. Att sammanfatta, identifiera och avgränsa kunskapsområden är av största vikt, till exempel, då det gäller förberedande av strategier, policyrekommendationer och politiska beslut.

Kursen ger dig en möjlighet att öva förmågan och utveckla dina kunskaper i att självständigt utvärdera forskningsfronten inom ett avgränsat område. I handledningssessioner och genom uppgifter online tränas du i att identifiera ett forskningsområde och uppmuntras dessutom att välja ett område som masteruppsatsen kan anknyta till. Under kursen tränas vidare din förmåga i att kritiskt sammanfatta samt presentera teorier och resultat, vilket innefattar övning i att identifiera och granska grundläggande antaganden inom forskningsområdet. Dessutom får du övning i att söka litteratur i databaser samt en förståelse för hur en litteraturöversikt lämpligast presenteras för olika publiker.

Undervisning

Undervisningen utgörs främst av självstudier, handledning och korrespondens med huvudläraren och andra studenter via en onlineplattform. För att delta i undervisningen krävs dator med webbkamera, headset samt tillgång till Internet. Inga fysiska kursträffar i Uppsala förekommer. Kursen ges på engelska.

Den huvudsakliga litteraturen till kursen består av de texter som behandlas i forskningsöversikten, dvs främst vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga verk. Dessutom ingår litteratur som avser att träna din förmåga att skriva en forskningsöversikt samt en rad exempel på olika typer av översikter.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på:

 • Ett kursmemo som identifierar ämnet för forskningsöversikten
 • Ett kurspapper i form av en akademisk forskningsöversikt
 • Skriftlig feedback på kurskamraters utkast
 • Författande av en policyrelevant sammanfattning baserad på forskningsöversikten

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.