Kursplan för Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa

Behavioural Medicine with Applications to Lifestyle-Related Health Problems

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV378
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-01-24
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursens övergripande mål är att ge teoretisk kunskap i beteendemedicin och tillämpning av beteendemedicinska strategier på individnivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. beskriva centrala begrepp inom beteendemedicin och grundläggande principer för beteendeinlärning

2. beskriva och analysera hälsoteorier av relevans för folkhälsoområdet på individnivå

3. sammanfatta och analysera vetenskapliga artiklar inom beteendemedicin.

Färdighet och förmåga

4. utforma individanpassat underlag för att monitorera och analysera hälsobeteende på individnivå samt relatera till relevanta hälsoteorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. visa förmåga till reflektion över hälsobeteende på individnivå och implikationer för eget arbete inom folkhälsoområdet

Innehåll

Kursen omfattar teori och forskning inom beteendemedicin, grundläggande principer för beteendeinlärning och evidensbaserade strategier för att stödja beteendeförändring

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska moment vid seminarier med redovisning av hemuppgifter som görs individuellt eller i grupp. Utöver de obligatoriska momenten ges föreläsningar som stöd till hemuppgifter och läsande av kurslitteraturen.

Examination

Examination görs vid muntlig redovisning under seminarier och genom skriftliga inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter 3FV199 Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Glanz, Karen; Rimer, Barbara K.; Viswanath, K. Health behavior : theory, research, and practice

  5 ed.: San Francisco: Jossey-Bass, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Glanz, Karen "Health behavior : theory, research, and practice" [Elektronisk resurs]

  2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur

Vetenskapliga artiklar som delas ut under kursen.