Kursplan för Etnologi A

Ethnology A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om människan som kulturvarelse, och en förståelse av hur etnologer och folklorister formulerar forskningsfrågor och producerar kunskap om komplexa samtida och historiska sammanhang. Efter genomförd kurs ska studenterna kunna tillämpa etnologiska och folkloristiska perspektiv och metoder.

Kursen kan läsas på två sätt: på campus eller på distans (nätburen undervisning). Båda spåren ger likvärdiga grunder i etnologin. Campuskalternativet är utöver dessa grunder inriktad på frågor om hur kulturer formas av sociala och ekonomiska omständigheter. Det nätburna kursalternativet har en motsvarande profilering mot kulturarv och hur platser och regioner påverkas i en allt mer globaliserad värld, bland annat i förhållande till besöks- och upplevelseindustri.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och problematisera grundläggande begrepp och metoder inom etnologi och folkloristik
 • redogöra översiktligt för etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och ämnesutveckling
 • återge grunddrag i sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige
 • föra en kritisk diskussion om samhällsfenomen som historiska och kulturella konstruktioner
 • föra en kritisk diskussion om människan som kulturell varelse
 • analytiskt tillämpa ett kulturarvspolitiskt synsätt på frågor om kulturarv och historiebruk
 • redogöra översiktligt för och kritiskt diskutera grunddrag i folkliga föreställningsvärldar samt folkliga praktiker kring folktro och religion, såväl i äldre som nyare tid
 • ge exempel på aktuella etnologiska och folkloristiska forskningsfält samt hur etnologer och folklorister producerar kunskap
 • visa färdigheter i observation och etnografiskt skrivande med grundläggande krav på perspektivering och distansering
 • avgränsa ett empiriskt undersökningsområde, formulera forskningsfrågor och självständigt upprätta en mindre projektplan.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser som väljs ut bland totalt åtta delkurser. Utbudet av delkurser kan dock skilja sig åt beroende på när kursen ges. Möjlighet finns till byte mellan campus och distans vid mittermin under hösten.

1: Etnologi och folkloristik - en introduktion 7,5 hp (Nätburen alternativt Campus)

Vad studerar etnologer, hur gör de och vad är det bra för? Mot bakgrund av en ämneshistorisk översikt över tidigare arbeten inom etnologin presenteras hur etnologer idag studerar människan som kulturvarelse.

På momentet presenteras även ämnets metoder och tekniker, det vill säga. hur etnologen/folklorister, utifrån ett valt perspektiv, skapar sitt forskningsmaterial - arkivmaterial, fältarbete, intervjuer. Därtill presenteras centrala begrepp och forskningsområden som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt föreställningar om ras.

Utöver föreläsningar görs ett studiebesök på museum och/eller ett arkiv och vi prövar på att samla in material - en intervju, en observation - som därefter diskuteras i grupp. Vi arbetar också med uppgiften att omformulera ett eget intresseområde till en etnologisk undersökning med möjliga undersökningsfrågor. I praktiska övningar studerar vi vad etnologer och folklorister gör och vilka kunskaper etnologi ger.

2a: Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet 7,5 hp (Nätburen)

Centrala teman på kursen är hur berättelser om och gestaltningar av det förflutna använts och format föreställningar om identitet och kulturarv i Sverige och andra europeiska länder. Fokus ligger på Sveriges framväxt som nationalstat i en europeisk kontext. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer genusmönster.

alternativt

2b: Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer 7,5 hp (Campus)

Centrala teman är hem, hushåll, arbetsliv samt lokala gemenskapers organisationsformer under skilda tidsskeden inom Sverige och med utblickar mot en europeisk kontext. Kursen ger inblick i vardagsliv, försörjningsformer och föreställningar om kön, sexualitet, ras och klass under förindustriella och industriella skeden. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer och genusmönster.

3a: Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst 7,5 hp (Nätburen)

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras - såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas folktro och ritualer kring (folklig) läkekonst och livets och årets faser.

alternativt

3b: Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 hp (Campus)

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras - såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas ritualer kopplade till seder och religiösa föreställningar.

4 a: Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism 7,5 hp (Nätburen)

Kursen tar upp teman som kulturarv och turism utifrån en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, begrepp och aktuella forskningsfält. Den behandlar såväl svenska som internationella förhållanden. Under kursen belyses också ämnets vetenskapshistoria och hur samtida etnologisk och folkloristisk forskning kan tillämpas i arbetslivet.

alternativt

4b: Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet 7,5 hp (Campus)

Kursen tar upp teman som migration och urbanitet utifrån en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, begrepp och aktuella forskningsfält. Den behandlar såväl svenska som internationella förhållanden. Under kursen belyses också ämnets vetenskapshistoria och hur samtida etnologisk och folkloristisk forskning kan tillämpas i arbetslivet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av muntliga och skriftliga föreläsningar, seminarier, chattseminarier, arkivuppgifter, muntliga och skriftliga övningar enskilt eller i grupp samt genom arkivbesök och studiebesök. Undervisningsformerna varierar beroende av val av delkurs.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter och prov samt genom aktivt deltagande i seminarier och övningar. Examinationsformerna varierar beroende av val av delkurs.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs 30 hp inom programmet Kultur, samhälle och etnografi.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment A1, campus och distans

 • Bringéus, Nils-Arvid Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin

  4., rev. uppl.: Stockholm: Carlsson, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar Kulturanalytiska verktyg

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar Vardagslivets etnologi : reflektioner kring en kulturvetenskap

  Stockholm: Natur och kultur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustavsson, Karin Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början

  Stockholm: Nordiska museet, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hastrup, Kirsten Torhell, Sven-Erik Kultur : den flexibla gemenskapen

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Om ras och vithet i det samtida Sverige Hübinette, Tobias; Hörnfeldt, Helena; Farahani, Fataneh; León Rosales, René

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2012 ([Sverige]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A2

Moment A2, campus

 • Frykman, Jonas; Löfgren, Orvar Den kultiverade människan

  Andra upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid

  2. tr.: Lund: Gleerup, 1974

  Finns digitalt: http://su.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A659874&dswid=-9680

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A2, distans

 • Agnidakis, Paul Rätten till platsen : tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen under omvandling

  Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berglund-Lake, Håkan Livet äger rum : försörjning och platstagande i norrländska sågverkssamhällen

  Uppsala: Etnologiska avd., Univ. [distributör], 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Frykman, Jonas Modärna tider : vision och vardag i folkhemmet : [visions and everyday culture in the welfare state]

  1. uppl.: Malmö: Liber Förlag, 1985

  Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar: "På väg - bilder av kultur och klass".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid

  2. tr.: Lund: Gleerup, 1974

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ristilammi, Per-Markku Rosengård och den svarta poesin : en studie av modern annorlundahet

  Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A3

Moment A3, campus

 • Herlitz, Gillis Mors dag och Halloween : festseder i förändring

  Uppsala: Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University, 2007

  Delar av boken läses kursivt.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klintberg, Bengt af; Palmenfelt, Ulf Vår tids folkkultur

  Stockholm: Carlsson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klintberg, Bengt af Svenska folksägner

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A3, distans

 • Bringéus, Nils-Arvid Lyckan kommer, lyckan går : tankar, ord och föreställningar om lyckan

  Stockholm: Atlantis, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hammer, Olav På spaning efter helheten : New Age, en ny folktro?

  Ny, utök. och omarb. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik : medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv.

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  urval, ca 100 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stattin, Jochum Från gastkramning till gatuvåld : en etnologisk studie av svenska rädslor

  [Ny utg.]: Stockholm: Carlsson, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A4

Moment A4, campus

 • Bakom stadens kulisser. Genus och gränser i Stockholm 1800-2000 Carlsson, Karin; Lennartsson, Rebecka; Torell, Ulrika; Wimark, Thomas; Husz, Orsi; Arnberg, Klara Carlsson, Karin; Lennartsson, Rebecka

  Stockholmia förlag, 2021

  s. 7-22, 33-38, 117- 175, 183-222. (110s). https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/52519/9789170313318.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar Kulturanalytiska verktyg

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Aras, Karin Ljudrum : en studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik

  Uppsala: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, 2017

  s. 39-41, 82-105. (25 s) http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158099/FULLTEXT01.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Högdahl, Elisabeth Göra gata : om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Gidlunds förlag, 2003

  s. 13-54, 138-179 (82 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liliequist, Evelina Digitala förbindelser : rum, riktning och queera orienteringar

  Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2020

  Fritt tillgänglig via Umeå universitet

  s. 2-38, 52-58, 114-189 (117 s.) https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417242/FULLTEXT02.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosales, René León; Ålund, Aleksandra Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom den svenska förortsrörelsen [Elektronisk resurs]

  Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2018

  9, 53-76

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Saltzman, Katarina Mellanrummens möjligheter : studier av föränderliga landskap

  Göteborg: Makadam, 2009

  s. 1-128 (128 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Moment A4, distans

 • Ehn, Billy; Löfgren, Orvar Kulturanalytiska verktyg

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Carina Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  Klintehamn: Gotlandica förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nikolić, Dragan Tre städer, två broar och ett museum : minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina

  Lund: Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ronström, Owe Kulturarvspolitik : Visby : från sliten småstad till medeltidsikon

  Stockholm: Carlsson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk