Kursplan för Transformativ speldesign 1

Transformative Game Design 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD316
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt minst 3 hp från Introduktion till transformativ speldesign. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till transformativ analog speldesign ur olika perspektiv, med fokus på designprocess, bästa praxis och vanligt förekommande designverktyg.
 • Använda spelandet, design och speltestning: Designa, spela, iterera och kritisera transformativa analoga spel med specifika utvecklingsrelaterade mål. Fokus ligger på spel/lek som bredare kontext och på interpersonella dynamiker.
 • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om transformativ analog speldesign i olika format för specifika målgrupper med tonvikt på design och spelupplevelse.

Innehåll

Kursen undersöker hur man praktiskt designar och forskar på transformativa rollspel. Kursen är en påbyggnadskurs till Introduktion till transformativ speldesign och innehåller ytterligare designverktyg. Studenterna får undersöka spel som ett bredare begrepp och speldynamiker, till exempel: workshopintegrering, debriefing, fysisk säkerhet och kalibrering. Kursen införlivar verktyg och bästa praxis från pedagogiska lajv (levande rollspel), terapeutiska rollspel och spel som fritidsaktivitet. Studenterna får spela korta spel, analysera dom möjligheter som finns i speldesignen och diskutera deras potential som verktyg för personlig och social utveckling. Studenterna får bygga vidare på någon av sina tidigare spel eller skapa ett nytt kortare spel utifrån sina intressen och sin professionella bakgrund. Skriftliga uppgifter integrerar designforskning med ett praktiskt perspektiv på speldesign.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, korta föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturlista - Obligatorisk kurslitteratur

All kurslitteratur tillhandahålls digitalt för kursens studenter. Den här listan kompletteras med video-inspelningar och rekommenderad litteratur på kurssidan.

 • 4 Tabletop Role-Playing Games White, William J.; Arjoranta, Jonne; Hitchens, Michael; Peterson, Jon; Torner, Evan; Walton, Jonathan

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  s. 63-86

  (23 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • 5 Live Action Role-playing Games Harvainen, J. Tuomas; Bienia, Rafael; Brind, Simon; Hitchens, Michael; Yaraslau, I. Kot; Mac Callum-Stewart, Esther; Simkins, David W.; Stenros, Jaakko; Sturrock, Ian

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  s. 87-106

  (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aarebrot, Erik; Nielsen, Martin Prisoner for a Day: Creating a Game Without Winners

  Oslo, Norway:Fantasiforbundet (ed. Martin Eckoff Andresen), 2012

  In Playing the Learning Game: A Practical Introduction to Educational Roleplaying

  Artikeln finns tillgänglig i digital form via kurssidan.

  Obligatorisk

 • Balzac, Stephen The Use of Structured Goal Setting in Simulation Design

  Los Angeles, CA:Wyrd Con, 2013

  Wyrd Con Companion Book 2013- free access

  Red. Sarah Lynne Bowman och Aaron Vanek. s. 18-21 (3 sidor)

  Obligatorisk

 • Barkholt-Spangsbo, Troels; Heebøll Arbjørn, Jesper Emergent Stories and Directed Narratives

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  s. 121-130 (9 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bartenstein, Lennart Larp in Cognitive Behavioral Therapy: Making Larp a Standard Method

  Nordiclarp.org, April 22, 2022

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Beltrán, Whitney Strix Why Minority Settings in RPGs Matter

  Tor.com, 2015

  Tor.com, April 27 - Full online article

  Obligatorisk

 • Bloom’s Taxonomy is a Hierarchical Framework for Cognition and Learning Objectives

  TeachThought University, 2022

  TeachThought Staff - web page

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne Educational Live Action Role-playing Games: A Secondary Literature Review

  Los Angeles, CA: Wyrd Con, 2014

  Wyrd Con Companion Book 2014 - free access

  s. 112-131 (19 sidor)

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne Immersion into LARP: Theories of Embodied Narrative Experience

  First Person Scholar, March 8, 2017

  Full Online Article

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne The Mixing Desk of Edu-Larp

  Workshop for Edu-Larp Conference 2018/Dept. for Game Design, 2018

  Workshop for Edu-Larp Conference (login required)

  Obligatorisk

 • Brind, Simon Narrative Design

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  s. 110-120 (10 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brown, Maury Creating a Culture of Trust through Safety and Calibration Larp Mechanics

  Nordiclarp.org, 2016

  Nordiclarp.org, September 9

  Obligatorisk

 • Brown, Maury Elizabeth; Morrow, Benjamin A. The Trouble with Gender in Larp

  Analog Game Studies, 2015

  Analog Game Studies II, no. VI (September 13)

  Obligatorisk

 • Brown, Maury; Morrow, Benjamin A. Breaking the Alibi: Fostering Empathy by Reuniting the Player and Character

  Los Angeles, CA: Wyrd Con., 2015

  Wyrd Con Companion Book 2015 - pdf

  s. 102-116 (14 sidor)

  Obligatorisk

 • Brown, Maury Post-Play Activities for Larp: Methods and Challenges

  Analog Game Studies, 2018

  Analog Game Studies V, no. II (June 2)

  Obligatorisk

 • Bruun, Jesper Pre-larp Workshops as Learning Situations – Matching Intentions with Outcome

  Nordiclarp.org, 2011

  Think Larp: Academic Writings from KP2011

  Obligatorisk

 • Burns, Dylan The Therapy Game: Nordic Larp, Psychotherapy, and Player Safety

  Los Angeles, CA: Wyrd Con., 2014

  Wyrd Con Companion Book 2014 - free access

  Red. Sarah Lynne Bowman s. 28-41 (13 sidor)

  Obligatorisk

 • Crookall, David Engaging (in) Gameplay and (in) Debriefing

  Ingår i:

  Simulation & gaming [Elektronisk resurs]

  1990-

  vol. 45 (2014) nr. 4-5 s. 416-427

  (11 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlberg, Johan; Back, Jon Rules are Magic: What Larp Can Learn From Narrative RPGs

  Nordiclarp.org, 2021

  Nordiclarp.org, May 31

  Obligatorisk

 • Dashiell, Steven Rules Lawyering as Symbolic and Linguistic Capital

  Analog Game Studies, 2017

  Analog Game Studies IV, no. V (November 29)

  Obligatorisk

 • Deterding, Sebastian Alibis for Adult Play : A Goffmanian Account of Escaping Embarrassment in Adult Play

  Ingår i:

  Games and culture [Elektronisk resurs]

  Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2006-

  Online Article - Free Access

  vol. 13 (2018) nr. 3 s. 260-279

  (19 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fatland, Eirik The Play of Fates (or: How to Make Rail-roading Legal)

  fate.laiv.org, 2000

  Full Online Article

  Obligatorisk

 • George, Ajit Ajit George: The Beautiful Challenge Of Bringing India To D&D’s Ravenloft

  Department of Game Design/terribleminds, 2021

  Chuck Wendig: Terrible Minds, November 18

  Obligatorisk

 • Glossary Koljonen, Johanna; Stenros, Jaakko; Serup Grove, Anne; Skønsfjell, D.; Nielsen, Elin

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  s. 411-419

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henriksen, Thomas Duus Games and Creativity Learning

  Ingår i:

  Role, play, art : collected experiences of role-playing : [published in conjunction with the 10th Knutpunkt Convention]

  Stockholm: Föreningen Knutpunkt, 2006

  (2006) s. 3-16

  (13 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henry, Elsa S. Reimagining Disability in Role-Playing Games

  Analog Game Studies, 2015

  Analog Game Studies II, no. II (February 2)

  Obligatorisk

 • Holkar, Mo History, Herstory and Theirstory: Representation of Gender and Class in Larps with a Historical Setting

  Nordiclarp.org, 2017

  Nordiclarp.org_Opinion, February 16

  Även i: "Once Upon a Nordic Larp... Twenty Years of Playing Stories", edited by Martine Svanevik, Linn Carin Andreassen, Simon Brind, Elin Nilsen, and Grethe Sofie Bulterud Strand, 161-166. Oslo, Norway: Knutepunkt. (Boken är inte till salu)

  Obligatorisk

 • Holkar, Mo Real Men – Defining Gender Identities

  Nordiclarp.org, 2016

  Nordiclarp.org, November 30

  Obligatorisk

 • Holkar, Mo Workshop Practice: A Functional Workshop Structure Method.

  Denmark: Rollespils Akademiet, 2015

  The Knudepunkt 2015 Companion Book (Charles Bo Nielsen ed.) pdf.

  s. 148-155 (7 sidor)

  Obligatorisk

 • Immerton: A Society of Women Brown, Maury; Bowman, Sarah Lynne; Quinn, D.; Jones, Kat; Nativ, Orli

  ETC Press, 2018

  In Shuffling the Deck: The Knutpunkt 2018 Color Printed Companion

  s. 41-52 (11 sidor)

  Obligatorisk

 • Jones, Shelly Blinded by the Roll: The Critical Fail of Disability in D&D

  Analog Game Studies, 2018

  Analog Game Studies V, no. I (March 5)

  Obligatorisk

 • Kangas, Kaisa Playing the Stories of Others

  Nordiclarp.org, 2017

  Nordiclarp.org, February 18

  Även i: "Once Upon a Nordic Larp... Twenty Years of Playing Stories", edited by Martine Svanevik, Linn Carin Andreassen, Simon Brind, Elin Nilsen, and Grethe Sofie Bulterud Strand, 152-158. Oslo, Norway: Knutepunkt. (Boken är inte till salu)

  Obligatorisk

 • Koljonen, Johanna Larp Safety Design Fundamentals

  Japanese Journal of Analog Role-Playing Game Studies, 2020

  Full online article (pdf)

  Obligatorisk

 • Mochocki, Michal Edu-Larp as Revision of Subject-Matter Knowledge

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  Full online article

  (2013) nr. 4 s. 55-75

  (20 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Montero, Espe Structured Feedback

  Nordiclarp.org, 2021

  Nordiclarp, December 13

  Obligatorisk

 • Reflecting for Self-Awareness

  The University of Edinburgh, 2019

  Reflector´s Toolkit - Full online article

  Obligatorisk

 • Reflecting on Experience: A Range of Models That Can Be Used to Prompt and Structure Reflection on Experience

  The University of Edinburgh, 2021

  Reflector´s Toolkit - Full online article

  Obligatorisk

 • Stang, Sarah The Fiend Folio’s Female Fiends: Kelpies, Vampires, and Demon Queens

  Analog Game Studies, 2021

  Analog Game Studies, Special Issues: The Fiend Folio (October 10)

  Obligatorisk

 • Stenros, Jaakko; Montola, Markus Basic Concepts in Larp Design

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  (2019) s. 16-21

  (5 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torner, Evan RPG Theorizing by Designers and Players

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  s. 191-212

  (21 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waern, Annika How to Gather Feedback from Players

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  s. 373-388

  (15 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wilson, Danny Designing the Mechanics You Need

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  s. 238-250

  (12 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

All kurslitteratur tillhandahålls digitalt för kursens studenter. Den här listan kompletteras med video-inspelningar och rekommenderad litteratur på kurssidan.