Kursplan för Att kultivera transformerande communities

Cultivating Transformational Communities

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD318
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt Introduktion till transformativ speldesign, 7,5 hp, och Transformativ speldesign 1, 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier relaterade till implementation av transformativ analog speldesign, inklusive logistik och säkerhet.
 • Utveckla design för trygghet och speltestning: Designa, uppleva, iterera och analysera tryggheten och de praktiker som används för att upprätthålla communities som är relaterade till transformativa analoga rollspel med specifika utvecklingsrelaterade mål.
 • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om implementering av trygghetsåtgärder i transformativ analog speldesign för specifika målgrupper i olika format.

Innehåll

Kursen bygger vidare på arbete inom tidigare kurser i transformativ speldesign (Introduktion till transformative speldesign, Transformativ speldesign 1 och 2) och undersöker spel-communities potential som bärare av individuell och social förändring. Studenterna studerar olika spelinriktade utrymmen och dessas kapacitet för ett utforskande av identitet, skapandet av stärkande social system och lösandet av komplexa problem. Kursen undersöker god praxis inom spelinriktade gemenskaper för fritid, terapi och utbildning med tonvikt på att skapa och upprätthålla säkerhet för att kunna utforska utvecklingens gränser. Kursen betonar vikten av avsiktlighet, upprättandet av mål, transparens, överenskommelser, ansvarighet och ansvarstagande för att fungerande gruppdynamik ska kunna etableras.

Kursen betonar även samtyckesprinciper och fastställer därmed uttryckligen de sociala kontrakt som ligger till grund för spelande. Centralt för diskussionen blir frågor om social rättvisa, mångfald, rättvisa, inkludering och tillgänglighet. Kursen betonar även underlättandet av förhandling, kommunikation, integration och processer utanför spelets ramar. Studenterna får erfarenhet av olika tekniker inom workshops, säkerhet och debriefing. Studenterna får ta fram en plan för trygghetsdesign och community-byggande till sitt speldesignprojekt, liksom en akademisk uppsats.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

Obligatoriska videoinspelningar och rekommenderad litteratur kommer att finnas tillgängliga via kursen.

 • Abadia, Teos The Community Rises at the D&D Creator Summit

  The Alphastream Game Design Blog, April 7, 2023

  Online Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Axner, Johannes The Missing Link: How Nordiclarp.org Can Evolve the Scene

  Norway: Fantasiforbundet, 2013

  Online Book - Free Access

  Obligatorisk

 • Boccamazzo, Rafael (TheeDoctorB.) Lessons Learned from Both Sides of Games

  Tumbir.com/theedoctorb., 2023

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne A Matter of Trust: Larp and Consent Culture

  Nordiclarp.org, Feb. 3, 2017

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne; Baird, Josephine The Transformative Potential of Immersive Experiences Within Role-playing Communities

  Revista de Estudos Universitário, 2022

  On Line Article - Free Access

  s. 1-48

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne Interactional Dynamics in Role-Playing Games

  Ingår i:

  The functions of role-playing games : how participants create community, solve problems and explore identity

  Jefferson, N.C.: McFarland & Co., c2010.

  (2010) s. 55-79

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cazeneuve, Axiel The Paradox of Inclusivity

  Nordiclarp.org, May 21, 2020

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Crisis Management Workshop Living Games 2016 Steele, Samara; Hart, Sara; Stavropoulos, John; Bowman, Sarah Lynne

  Workshop at Living Games Conference 2016, Austin, Texas, 2016

  Tillgänglig via kursen.

  Obligatorisk

 • Lasley, Joe Fantasy In Real Life : Making Meaning from Vicarious Experiences with a Tabletop RPG Internet Stream

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  On Line Article - Free Access

  (2021) nr. 11 s. 48-71

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leonard, Diana J.; Arango, Grayson; Bowman and Vanek (Eds.), The Dynamic Life Cycle of Live Action Role-play Communities

  Creative Commons, California USA, 2013

  Wyrd Con Companion Book - free access

  Obligatorisk

 • Leonard, Diana J.; Arango, Grayson Conflict and Change : Testing a Life-cycle Derived Model of Larp Group Dynamics

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  On Line Article - Free Access

  (2016) s. 15-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leonard, Diana J.; Arango, Grayson The Dynamic Life Cycle of Live Action Role-play Communities

  The Wyrd Companion Book, 2013

  Finns tillgänglig på kursens sida i Studium.

  Obligatorisk

 • Living Games Conference Safety Team, Code of Conduct and Guidelines for Encouraged Behavior

  Google Docs/Dept. of Game Design, 2018

  Tillgänglig via kursen

  Obligatorisk

 • Mendez Hodes, James Representation Tier List

  jamesmendezhodes.com, 2022

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Montola, Markus; Stenros, Jaakko Play: The Soul of Knutepunkt.

  Jaakkostenros.com, May 2, 2013

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Nilsen, Elin High on Hell

  Helsinki, Finland: Pohjoismaisen roolipelaamisen seura, 2012

  On Line Article - Free Access

  s. 10-11

 • Pedersen, Troels Ken Tears and the New Norm

  Nordiclarp.org, Feb. 13, 2017

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Pedersen, Troels Ken Your Larp´s Only As Safe As Its Safety Culture

  Leaving Mundania.com - August 4, 2015

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Stark, Lizzie Building Larp Communities: Social Engineering for Good

  Leaving Mundania.com - March 18, 2014

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Toft, Ida; Harrer, Sabine Design Bleed: A Standpoint Methodology for Game Design

  Proceedings from DiGRA ’20 – Proceedings of the 2020 DiGRA International Conference: Play Everywhere, 2020

  On Line Article - Free Access

  s. 1-18

  Obligatorisk

 • Torner, Evan Just (the Institution of Computer) Game Studies

  Ingår i:

  Analog game studies [Elektronisk resurs]

  2014-

  On Line Article - Free Access

  vol. 5 (2018) nr. 2 (June 3)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vanek, Aaron Behind the Larp Census: 29.751 Larpers Can’t (All) Be Wrong

  The Knudepunkt 2015 Companion Book, 2015

  On Line Article - Free Access

  s. 16-23

  Obligatorisk

 • Vanek, Aaron The Non-United Larp States of America

  Rollespilsakademiet, 2011

  On Line Article - Free Access

  s. 124-133

  Obligatorisk

 • Wood, Laura Why Larp Community Matters and How We Can Improve It

  Nordiclarp.org/Oslo, Norway: Knutepunkt, 2021

  On Line Article - Free Access

  Artikeln hittas i "Book of Magic: Vibrant Fragments of Larp Practices", Kari Kvittingen Djukastein, Marcus Irgens, Nadja Lipsyc och Lars Kristian Loeveng Sunde (red.)

  Obligatorisk

Obligatoriska videoinspelningar och rekommenderad litteratur kommer att finnas tillgängliga via kursen.