Kursplan för Skräck, spänning och sex: Populärlitteraturens genrer

Horror, Suspense and Sex: Genres of Popular Fiction

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-12-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att belysa populärlitteratur ur olika aspekter och behandlar dess samtida former och närmaste historia. Studenten får läsa och stifta bekantskap med exempel på populärlitterära genrer och teman och lära sig beskriva deras särart, liksom diskutera populärlitteraturens kulturella betydelse samt föreställningar om högt och lågt i litteraturen. Populärlitteraturen sätts dessutom i förhållande till läsare, bokmarknad och samhälle.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva typiska litterära drag i olika populärlitterära genrer
 • redogöra för några av de mest centrala populärlitterära genrerna och deras historia
 • analysera berättarteknik och genretypiska drag
 • diskutera kulturella hierarkier
 • redogöra för populärlitteraturens plats i det litterära systemet
 • kritiskt diskutera litterära texter utifrån grundläggande teori kring populärlitteratur

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring olika teman och genrer inom ämnesområdet såsom exempelvis: populärlitteraturens framväxt, typiska berättartekniska element, science fiction, skräckskildringar, deckare, fantasy, kärleksromaner, etc.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Merparten av studietiden utgörs av självstudier. Skriftliga övningar och inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker i form av nätbaserade övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.