Kursplan för Franska i klassrummet: Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur

Teaching French: Francophone Literature for Children and Youth

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-02-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Minst 30 hp franska.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till verksamma lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning samt till lärarstuderande med franska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om litteraturdidaktik samt om franskspråkig barn- och ungdomslitteratur och dess betydelse. Deltagarna ska vidare utveckla litteraturdidaktisk kompetens, dvs. hur barn- och ungdomslitteratur kan integreras i språkundervisningen. Vidare ska kursen förbereda deltagarna att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet och därmed ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • Redogöra för utvecklingen av nutida franskspråkig barn-och ungdomslitteratur
 • Redogöra för centrala teoribildningar inom litteraturdidaktik med hänsyn till undervisning i främmande språk särskilt franska,
 • Analysera relevanta artiklar och läsa utvalda litterära verk på franska samt använda språk- och litteraturvetenskapliga verktyg för att på djupet förstå de utvalda verken och hur de kan användas i praktiken,
 • Definiera ett interkulturellt förhållningssätt och redogöra för dess betydelse i skolan
 • Välja samt motivera valet av lämplig barn- och ungdomslitteratur att integrera i språkundervisningen.

Innehåll

 • Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur
 • Litteraturdidaktisk teori och metod
 • Interkulturell och kommunikativ pedagogik

Undervisning

Kursen ges på distans och all kommunikation är nätbaserad. Undervisningen sker i form/består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. All undervisning och examination sker på franska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Kursen ges helt på franska varför goda kunskaper i franska språket krävs både muntligt och skriftligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.