Kursplan för Spanska som modersmål i skolan: Språklig variation i den spanskspråkiga världen

Teaching Spanish as a Heritage Language: Linguistic Variation in the Spanish-Speaking World

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF074
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2022-02-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och spanska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan samt till lärarstuderande med spanska som modersmål som inriktning. Kursen ingår i en serie om fyra kurser à 7,5 hp som tar upp kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper om det spanska språkets normer, uppbyggnad och användning samt utvecklar kunskaper om språklig variation i den spanskspråkiga världen. Kursen syftar även till att utveckla en ökad ämnesdidaktisk kompetens för modersmålsundervisningen i spanska.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för spanskans grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala normer samt dess variation i olika spansktalande områden i relation till undervisningen i spanska som modersmål,
 • redogöra för strukturella skillnader mellan spanska och svenska,
 • tillgodogöra sig och på akademisk spanska reflektera över innehållet i media och film som representerar olika register av talad spanska,
 • tillgodogöra sig och diskutera innehållet i faktatexter och språkvetenskapliga framställningar,
 • identifiera, analysera och redogöra för elevers behov och svårigheter vid inlärning av spanska som modersmål samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen samt
 • självständigt och på akademisk spanska analysera läromedel utifrån geografisk, kulturell och social variation samt välja relevant innehåll och arbetssätt för att integrera språklig variation i modersmålsundervisningen

Innehåll

 • Spanska språkets normer och dess grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation,
 • språklig variation och förändring i den spansktalande världen med fokus på geografiska, kulturella och sociala skillnader,
 • analys av strukturella skillnader mellan spanska och svenska,
 • akademiskt skrivande på spanska,
 • analys av förutsättningar för språkutveckling hos elever med spanska som modersmål samt
 • läromedelsanalys och utveckling av didaktiska upplägg för att behandla språklig variation i modersmålsundervisningen.

Undervisning

Kursen ges på distans och all kommunikation är nätbaserad. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Förkunskaper rekommenderas motsvarande kursen (9LF075) Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik, 7,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gómez Capuz, Juan Préstamos del español : lengua y sociedad

  Madrid: Arco Libros, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moreno Fernández, Francisco Variedades de la lengua española

  Abingdon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moreno Fernández, Francisco; Penadés Martínez, Inmaculada; Ureña Tormo, Clara Gramática fundamental del español

  London: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.