Kursplan för Engelska som lingua franca (ELF) i undervisningen i engelska som främmande språk

English as a Lingua Franca (ELF) when Teaching English as a Foreign Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF062
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik AXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-10-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Lärarexamen och 45 hp engelska.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för forskningsområdet Engelska som Lingua Franca (ELF),
 • sammanfatta användningen och utbredningen av ELF samt ge exempel på genrer och sammanhang där ELF används,
 • definiera varianter av ELF och analysera dess konsekvenser för undervisningen i engelska,
 • planera ett didaktiskt projekt med utgångspunkt i ELF.

Innehåll

 • forskning om Engelska som Lingua Franca (ELF),
 • användningen av ELF i geografiska, professionella och sociala sammanhang,
 • didaktisk planering av ett pedagogiskt projekt

Undervisning

Kursen är nätbaserad och undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, genom skriftlig tentamen och muntlig individuell presentation. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Current Perspectives on Pedagogy for English as a Lingua Franca [Elektronisk resurs]

  De Gruyter Mouton, 2015

  Part 1, 3 and 4, 158 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jenkins, Jennifer English as a lingua franca : attitude and identity

  Oxford: Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaur, Jagdish Raising explicitness through self-repair in English as a lingua franca

  Ingår i:

  Journal of pragmatics : an interdisciplinary quarterly of language studies

  vol. 43 (2011) nr. 11 s. 2704-2715

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mauranen, Anna Signalling and preventing misunderstanding in EF communication

  Ingår i:

  International journal of the sociology of language.

  (2006) nr. 177 s. 123-150

  Se bibliotekets söktjänst

 • Motschenbacher, Heiko. New Perspectives on English As a European Lingua Franca [Elektronisk resurs]

  John Benjamins Publishing Company, 2013

  Valda delar: kapitel 2, 4, 5 , 6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pitzl, Marie-Luise; Osimk-Teasdale English as a Lingua Franca: Perspectives and Prospects [Elektronisk resurs]

  Berlin/Boston: De Gruyter, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Seidlhofer, Barbara Understanding English as a lingua franca

  Oxford: Oxford University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer litteratur i enlighet med kursledares anvisningar om ca 50 s.
Totalt antal sidor ca 1100.