Kursplan för Additiv tillverkning i polymera material

Additive Manufacturing in Polymeric Materials

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM105
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Polymerteknologi eller Polymera material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge studenten en överblick av teknologier och arbetsflöden för additiv tillverkning (AM) av polymerer och grundläggande förståelse för de möjligheter och begränsningar dessa tekniker medför.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och utföra de normala arbetsflödena inom AM av polymerer,
 • förklara och förstå de viktigaste fördelarna respektive begränsningarna med de olika AM metoderna extrusion, fotopolymerisering, powder bed fusion, material jetting samt binder jetting,
 • redogöra för och tillämpa det "design space" som de olika AM teknikerna tillåter,
 • Med hjälp av extrusion och powder bed fusion kunna framställa funktionella prototyper utifrån angivna specifikationer.

Innehåll

Olika tekniker för AM av polymerer innefattande extrusion, fotopolymerisering, powder bed fusion, material jetting samt binder jetting och deras användningsområden och begränsningar. Normala arbetsflöden för användning av AM-teknikerna demonstreras och praktiseras. Metoder för karaktärisering av tillverkade komponenter. Skillnader mellan aktuella AM-tekniker och konventionell formsprutning och gjutning diskuteras.

Undervisning

Föreläsningar och gruppvist projektarbete med praktiska moment.

Examination

Projektarbete (2 hp) och skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.