Kursplan för Introduktion till materialvetenskap

Introduction to Materials Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE610
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) och redogöra för karakteristiska egenskaper hos dessa,
 • redogöra för samband mellan uppbyggnaden av olika material och några av deras mekaniska egenskaper,
 • använda sig av såväl svensk som engelsk grundläggande terminologi av relevans för ovanstående,
 • relatera begreppet hållbarhet till materialanvändning,
 • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom (såsom ytteknik, tunnfilmsteknik, biomaterial och avancerad mikrosystemteknik),
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Grundläggande begrepp. Forskning och utvecklingt inom materialvetenskap och materialteknik. Introduktion till hållbarhet och, framför allt, etiska och miljömässiga konsekvenser av materialhantering, -utveckling och -användning.  Inbjudna föreläsare, både från företag och universitetet, presenterar aktuella tillämpnings- och forskningsområden. Studiebesök vid företag och/eller vid forskningsavdelningar vid Ångströmlaboratoriet eller andra relevanta organisationer och miljöer. Introduktion biblioteket och dess tjänster . Relevanta datorsystem och nätverk vid universitetet samt regler för användning av dessa. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (3,5hp). Närvaro på minst fyra gästföreläsningar och aktiv närvaro i studiebesök, laboration och seminarier 1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.