Kursplan för Barn- och ungdomsvetenskap A

Child and Youth Studies A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Barn- och ungdomsvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-02-16
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-12-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Barn- och ungdomsvetenskap. Kursen ges som fristående kurs.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv, forskningstraditioner, centrala begrepp och teman inom Barn- och ungdomsvetenskap och består av fyra delkurser:

 • Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor 7,5 hp
 • Barn och ungdomars socialisation och identitet 7,5 hp
 • Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering 7,5 hp
 • Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning och kvalitativa metoder 7,5 hp

Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor 7,5 hp

Delkursen syftar till att introducera centrala teman och teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap.

Innehåll

 • Centrala teman och teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap
 • Barnkonventionen och olika idéer om hur barns bästa kan främjas
 • Barns och ungdomars olika livsvillkor
 • Relationen mellan individ/aktör och grupp/samhälle
 • Centrala begrepp inom barn- och ungdomsvetenskap (såsom ålder, barn och barndom, unga och ungdom, socialisation, aktörskap och livsvillkor)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika centrala teman och teoretiska perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap
 • redogöra för barns rättigheter, barnperspektiv och barns perspektiv
 • diskutera barns och ungas olika livsvillkor och förutsättningar för utveckling och aktörskap
 • analysera fenomen och skeenden utifrån utvecklingspsykologiska och barndomssociologiska perspektiv och begrepp

Barn och ungdomars socialisation och identitet 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv och centrala begrepp med fokus på maktrelationers betydelse för ungas socialisations- och identitetsprocesser.

Innehåll

 • Teorier och begrepp om socialisations- och identitetsprocesser
 • Teorier om makt- och normaliseringspraktiker
 • Barn, unga och migrationsprocesser
 • Barns och ungas livsvillkor och aktörskap i olika sammanhang såsom hem, skola och fritid
 • Intersektionella perspektiv

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur normer och livsvillkor skapas och utmanas av ungdomar
 • förklara kamratgruppens och sociala institutioners betydelse för hur ungdomars identiteter skapas
 • diskutera migrationsprocessers betydelse för barn och unga utifrån sociologiska perspektiv
 • redogöra för och i analyser tillämpa teoretiska perspektiv på barn och ungas socialisations- och identitetsprocesser

Barn och ungdomstidens framväxt och institutionalisering 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en introduktion till såväl barn och ungdomars levnadsförhållanden genom historien som den förändrade synen på barndom och ungdomstid samt hur den historiska utvecklingen bidragit till dessa förändringar.

Innehåll

 • Barn- och ungdomstidens historia
 • Institutionalisering av barndom/ungdom med särskilt fokus på utbildningsväsendets framväxt
 • Konsekvenser av välfärdsstatens framväxt för barn och unga

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för olika former av social skiktning och dess betydelse för barn- och ungdomstidens framväxt
 • redogöra för de förändrade förutsättningarna för vuxenblivande genom historien
 • identifiera centrala samhällsskeendens betydelse för hur barn- och ungdomstiden utkristalliseras
 • analysera barn- och ungdomstiden i ett historiskt perspektiv utifrån teorier om barn, unga och vuxenblivande

Barn- och ungdomsvetenskaplig forskning och kvalitativa metoder 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge en introduktion till grundläggande perspektiv, principer och metoder i vetenskapligt arbete med ett särskilt fokus på kvalitativa forskningsmetoder, vetenskapligt skrivande och forskningsetiska aspekter inom det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet.

Innehåll

 • Vetenskapsteori och vetenskapligt skrivande
 • Kvalitativa forskningsmetoder
 • Forskningsetik i studier med barn och ungdomar
 • Intervjuer, etnografi, fältarbete och observationer

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika vetenskapsteoretiska perspektiv och kvalitativa forskningsmetoder
 • tillämpa grundläggande principer inom vetenskapligt arbete

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Seminarier och workshops är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, exempelvis genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning. Kursen examineras även genom praktiska tillämpningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor, 7,5 hp

 • Alakoski, Susanna Svinalängorna : roman

  Stockholm: Bonnier, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Corsaro, William A. The sociology of childhood

  5th edition.: Los Angeles: SAGE, [2018]

  Det är även tillåtet att använda den 4e uppl.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekman, Åsa Barnets rättigheter : barnkonventionen i förskolan

  Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi

  Fjärde utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Thomas; Sorbring, Emma Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  ss 365-578

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Barns och ungdomars socialisation och identitet, 7,5 hp

 • Bakhtiari, Marjaneh Kalla det vad fan du vill

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bak, Maren; Brömssen, Kerstin von Barndom & migration

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2013

  Valda delar ca 150 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafson, Katarina; Danielle, Ekman Ladru Children’s socialization into the mobile preschool [Elektronisk resurs] : a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues

  2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Thomas; Sorbring, Emma Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2018]

  ss 365-578

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krekula, Clary; Närvänen, Anna-Liisa; Näsman, Elisabet Ålder i intersektionell analys

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  2005(26):2/3, s. 81-94

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moinian, Farzaneh I'm just me! Children talking beyond ethnic and religion identities

  Ingår i:

  Childhood : a global journal of child research

  vol. 16 (2009) nr. 1 s. 31–48

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosales, René León; Ålund, Aleksandra Aktivism som platskamp. Självpositionering och medborgarskapande inom den svenska förortsrörelsen [Elektronisk resurs]

  Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2018

  9, 53-76

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyström, Anne-Sofie; Jackson, Carolyn Coping with Higher Education Expectations: Wellbeing and Prestige-related Stress in Medicine and Law, i Duggan m. fl. (red) Social Justice in Times of Crisis and Hope: Young People, Well-being and the Politics of Education, Peter Lang, s. 27-44

  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 2019

Dessutom tillkommer ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Barn- och ungdomstidens framväxt och institutionalisering, 7,5 hp

 • Heywood, Colin Torhell, Sven-Erik Barndomshistoria

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  ca 300 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edling, Christofer; Liljeros, Fredrik Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

  2. rev. och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morell, Mats; Hedenborg, Susanna (red.) Sverige - en social och ekonomisk historia

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  (urval s. 67-143, 231-370). 193 sidor i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  ca 200 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fogelström, Per Anders Mina drömmars stad : roman

  Stockholm: Bonnier, 1960

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Forskningsmetod, 7,5 hp

 • Bryman, Alan Nilsson, Björn Samhällsvetenskapliga metoder

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2018]

  valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Torhell, Sven-Erik Den kvalitativa forskningsintervjun

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vetenskapsrådet (2010). Codex: Regler och riktlinjer för forskning. http://www.vr.se/etik/codexreglerochriktlinjerforforskning.4.10ae774712595bc27e98000286.html,

  Sidantal ca 800 sidor. Härutöver tillkommer aktuella vetenskapliga artiklar inom olika vetenskapliga traditioner.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Åsa; Andersson Bruck, Kjerstin Etiska reflektioner i forskning med barn

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar. Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.