Kursplan för Psykotraumatologi

Psychotraumatology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PS038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-02-20
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2021-12-15
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Läkarexamen, psykologexamen eller specialistsjuksköterskeexamen. Alternativt fysioterapeutexamen, socionomexamen eller annan relevant utbildningsbakgrund, t.ex. präst eller diakon, kompletterad med grundläggande utbildning i psykoterapi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Påbyggnadsutbildning inom huvudområdet medicin. Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete möter psykiskt traumatiserade människor. Kursen genomförs i tre block: krisstöd vid allvarlig händelse, fördjupad kunskap i psykotraumatologi, flyktingskap och extrem traumatisering.

Mål

Efter kursens genomförande ska den studerande kunna:

 • Förstå och redogöra för psykotraumatologiska perspektiv på samhällsnivå, avseende historia och epidemiologi, samhällets organisation samt termer och begrepp som är aktuella i samband med allvarliga händelser.
 • Definiera posttraumatiska reaktioner och krisstöd efter allvarliga händelser både avseende drabbade och insatspersonal.
 • Beskriva psykobiologisk påverkan som kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning hos personer som befinner sig i akut kris och/eller har utvecklat PTSD.
 • Definiera psykobiologisk påverkan, exempelvis kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning, hos personer som utsatts för extrema trauman såsom tortyr, misshandel och övergrepp under längre tid och som har utvecklat komplex PTSD.
 • Göra differentialdiagnostiska värderingar avseende övriga komplexa dissociativa diagnoser, komplicerade sorgereaktioner och komorbiditet avseende PTSD-diagnosen som depression, ångest samt smärtproblematik.
 • Diskutera specifika svårigheter och möjligheter vid psykotraumatologisk behandling av personer med invandrarbakgrund som är extremt traumatiserade.

Innehåll

Föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner.

Tre block: 1) krisstöd vid allvarlig händelse, 2) Fördjupad kunskap i psykotraumatologi, 3) Flyktingskap och extrem traumatisering.

 • Psykotraumatologiska perspektiv på samhällsnivå, samhällets organisation samt termer och begrepp i samband med allvarliga händelser
 • Posttraumatiska reaktioner och krisstöd efter allvarliga händelser.
 • Psykobiologisk påverkan, exempelvis kognitiva, emotionella och somatiska effekter, minnesfunktioner och informationsbearbetning.
 • Differentialdiagnostiska värderingar.
 • Specifika svårigheter och möjligheter vid psykotraumatologisk behandling av personer med invandrarbakgrund.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier, diskussioner och övningar. Seminarierna syftar till litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte utifrån egna erfarenheter. Webstöd i form av Studentportalen används.

Examination

Examination sker genom deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier, samt genom gruppdiskussioner, godkända skriftliga hemuppgifter samt godkänd uppsats. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Betygsskalan är Godkänd eller icke godkänd.

Övriga föreskrifter

För godkänt krävs 90 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Böcker

Ett anvisat antal sidor läses:

Rekommenderad läsning

Artiklar

 • Adler, A.; et al, A group randomized trial of critical incident stress debriefing provided to US peacekeepers

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Disaster-related posttraumatic stress in police officers: A field study of the impact of debriefing. Carlier, IV; Lamberts, RD; van Uchelen, AJ; Gersons, BP

  1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Early psychosocial intervention following traumatic events Bisson, J.; Brayne, M; Ochberg, FM; Everly, GS

  2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hobfoll, S.E.; et al., Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention : empirical evidence

  Ingår i:

  Psychiatry : journal for the study of interpersonal processes

  vol. 70 (2007) nr. 4 s. 283-315

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liotti, G Dissociation and disorganized attachment. Three strands of a single braid. : Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training

  Educational Publishing Foundation, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Litz, BT; Gray, MJ Early interventions for mass violence: What is the evidence? What should be done?

  2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läkartidningen 1, Klargörande konferens om barn med uppgivenhetssymptom.

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Michel, PO; Bergh Johannesson, K; Lundin, T Psykologisk första hjälp i samband med katastrofer och olyckor.

  2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, Psychological first Aid: Field Operations Guide

  2nd edition: 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steele, K.; van der Hart, O.; Nijenhuis, E. R. Phase-oriented treatment of structural dissociation in complex traumatization: overcoming trauma-related phobias

  Ingår i:

  Journal of trauma & dissociation : the official journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD).

  Binghamton, NY: Co-published by Haworth Medical Press, Haworth Maltreatment & Trauma Press, c2000-

  vol. 6 (2005) nr. 3 s. 11-53

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilson, John P. Empathy, trauma transmission, and countertransference i posttraumatic psychotherapy

  Ingår i:

  Wilson, John Preston; Drozek, Boris Broken spirits : the treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims

  New York: Brunner-Routledge, 2004

  s. 277-316

  Se bibliotekets söktjänst

Övrigt

Socialstyrelsen. Krisstöd vid allvarlig händelse. Stockholm: Socialstyrelsen. 2008. Artiklar och andra böcker tillkommer. Med reservation för ändringar.