Kursplan för Praxisnära språkforskning

Practice-Related Language Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS214
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-12-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och diskutera centrala forskningsperspektiv och forskningstraditioner inom praxisnära språkforskning och sätta in dessa i ett större språkvetenskapligt sammanhang
 • redogöra för, diskutera och värdera vanliga angreppssätt och arbetsmetoder inom praxisnära språkforskning
 • ge förslag på frågeställningar inom praxisnära språkforskning
 • planera och självständigt genomföra en mindre undersökning som berör ett praxisnära forskningsproblem
 • diskutera metodiska och etiska överväganden i egna och andras forskningsupplägg.

Innehåll

Praxisnära språkvetenskap är ett forskningsfält som har fokus på språk och kommunikation i autentiska situationer och syftar till att producera kunskap som är relevant för dem som forskaren forskar om och med. Kursen ger en överblick över fältet i relation till det större språkvetenskapliga sammanhanget och belyser särskilt de specifika metodiska och etiska utmaningar och möjligheter som området innebär. Studenten ska inom kursen också själv pröva på att arbeta praktiskt med praxisnära forskning genom att planera och genomföra ett mindre projekt på exempelvis ett företag, en myndighet eller en skola.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och uppgifter. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer. Kursen kan också studeras med enskild handledning.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Blåsjö, Mona "Att skriva avtal är att förutse problem" : Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk

  Ingår i:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning

  vol. 5 (2013) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byrman, Ylva; Nord, Andreas ”Jag vill att vi väntar med den diskussionen”. En terminologs problemhantering. : I: Stina Ericsson, Inga-Lill Grahn och Susanna Karlsson (red.), Språklig mångfald: Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020. ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

  Ingår i:

  ASLA:s skriftserie

  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72025

  vol. 28 (2022) s. 26-43

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Kap. 2, 4 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallesson, Yvonne Gymnasieskolans textvärldar : Två dagar på ett ekonomiprogram

  Ingår i:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoffman, Mark E.; Anderson, Paul V.; Gustafsson, Magnus Workplace scenarios to integrate communication skills and content : A case study

  Ingår i:

  Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education

  ACM,

  (2014) s. 349-354

  Pdf i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jagodzinski, Piotr Archer, Dawn Co-creating customer experience through call centre interaction : Interactional achievement and professional face

  Ingår i:

  Journal of politeness research [Elektronisk resurs]

  2011-2015

  vol. 14 (2018) nr. 2 s. 257-277

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Janssen, Daniël Improving the Quality of Public Documents : Or, Why Training Public Writers Often Doesn't Work

  Ingår i:

  Reading and writing public documents [Elektronisk resurs] : problems, solutions, and characteristics

  Amsterdam: J. Benjamins, cop. 2001

  s. 105–124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Ingår i:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin Forskare, pedagog eller konsult? : Reflektioner kring tillämpad praxisorienterad språkforskning.

  Ingår i:

  Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) nr. 21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Koshik, Irene; Okazawa, Hiromi A conversation analytic study of actual and potential problems in communication in library chat

  Ingår i:

  Journal of the American Society for Information Science and Technology : JASIST

  vol. 63 (2012) nr. 10 s. 2006-2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Landqvist, M. Det goda samtalet  : Anvisningar för sjukvårdsrådgivare

  Ingår i:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  vol. 1 (2012) s. 49–61

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-16957

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nikolaidou, Zoe; Karlsson, Anna-Malin Aktivitetsteori och textanalys. Exempel från äldrevården

  Södertörns högskola, 2012

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas Att göra någon annans text tydlig : förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext

  Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011

  I URVAL CA 40 SIDOR

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rai, Lucy; Lillis, Theresa 'Getting it Write' in social work : Exploring the value of writing in academia to writing for professional practice

  Ingår i:

  Teaching in higher education.

  Abingdon: Carfax, 1996-

  vol. 18 (2013) nr. 4 s. 352-364

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roberts, Celia; Sarangi, Srikant Hybridity in gatekeeping discourse : Issues of practical relevance for practitioners

  Ingår i:

  Talk, work and institutional order : discourse in medical, mediation and management settings

  Berlin: Mouton de Gruyter, 1999

  (1999) s. 473-503

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rock, Frances Recruiting Frontstage Entextualization : Drafting, artifactuality and written-ness as resources in police – witness interviews

  Ingår i:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 37 (2017) nr. 4 s. 437–460

  https://doi.org/10.1515/text-2017-0012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönn, Milda "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009

  Enligt lärarens anvisningar. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 48.) Finns i fulltext på Internet: http://www.praxikon.se/filer/Milda_Ronn_avhandling.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderlundh, Hedda Myndighetens textproduktion : Skribenter och texter vid Försäkringskassan

  Ingår i:

  Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift

  Stockholm: Norstedt, cop. 2012

  (2012) s. 39-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Toerien, M. Irvine, A.; Sainsbury, R. Should Mandatory Jobseeker Interviews be Personalised? : The Politics of Using Conversation Analysis to Make Effective Practice Recommendations.

  Ingår i:

  Applied conversation analysis : intervention and change in institutional talk

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  (2011) s. 140–160

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: En avhandling med praxisnära perspektiv samt ca 3-4 aktuella forskningsartiklar som väljs i samråd med examinator.

Versioner av litteraturlistan