Kursplan för Praxisnära språkforskning

Practice-Related Language Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS214
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-12-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och diskutera centrala forskningsperspektiv och forskningstraditioner inom praxisnära språkforskning och sätta in dessa i ett större språkvetenskapligt sammanhang
 • redogöra för, diskutera och värdera vanliga angreppssätt och arbetsmetoder inom praxisnära språkforskning
 • ge förslag på frågeställningar inom praxisnära språkforskning
 • planera och självständigt genomföra en mindre undersökning som berör ett praxisnära forskningsproblem
 • diskutera metodiska och etiska överväganden i egna och andras forskningsupplägg.

Innehåll

Praxisnära språkvetenskap är ett forskningsfält som har fokus på språk och kommunikation i autentiska situationer och syftar till att producera kunskap som är relevant för dem som forskaren forskar om och med. Kursen ger en överblick över fältet i relation till det större språkvetenskapliga sammanhanget och belyser särskilt de specifika metodiska och etiska utmaningar och möjligheter som området innebär. Studenten ska inom kursen också själv pröva på att arbeta praktiskt med praxisnära forskning genom att planera och genomföra ett mindre projekt på exempelvis ett företag, en myndighet eller en skola.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och uppgifter. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer. Kursen kan också studeras med enskild handledning.

Examination

Kursen examineras löpande genom muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Blåsjö, Mona "Att skriva avtal är att förutse problem" : Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk

  Ingår i:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning

  vol. 5 (2013) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • God forskningssed

  Reviderad utgåva: Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017

  Kap. 2, 4 och 5.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafsson, Anna W. Doctors´and interpreters´conversational styles in paediatric diabetes encounters : A case study of empowering language use

  Ingår i:

  Communication & medicine.

  Berlin: Mouton de Gruyter, 2004-

  vol. 13 (2016) nr. 2 s. 155-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoffman, Mark E.; Anderson, Paul V.; Gustafsson, Magnus Workplace scenarios to integrate communication skills and content : A case study

  Ingår i:

  Proceedings of the 45th ACM technical symposium on Computer science education

  ACM,

  (2014) s. 349-354

  Pdf i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jansson, Gunilla Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer. En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen.

  Ingår i:

  Med språket som arbetsredskap : sju studier av kommunikation i vården

  Huddinge: Södertörns högskola, 2012

  (2012) s. 105-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin Forskare, pedagog eller konsult? : Reflektioner kring tillämpad praxisorienterad språkforskning.

  Ingår i:

  Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) nr. 21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Koshik, Irene; Okazawa, Hiromi A conversation analytic study of actual and potential problems in communication in library chat

  Ingår i:

  Journal of the American Society for Information Science and Technology : JASIST

  vol. 63 (2012) nr. 10 s. 2006-2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lillis, Theresa Imagined, prescribed and actual text trajectories : The “problem” with case notes in contemporary social work

  Ingår i:

  Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies

  vol. 37 (2017) nr. 4 s. 485-508

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meidell Sigsgaard, Anna-Vera Making waves in teacher education : Scaffolding students’ disciplinary understandings by ‘doing’ analysis

  Ingår i:

  Building knowledge in higher education : enhancing teaching and learning with legitimation code theory

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nikolaidou, Zoe; Karlsson, Anna-Malin Aktivitetsteori och textanalys. Exempel från äldrevården

  Södertörns högskola, 2012

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas Att revidera andras texter : Språkgranskning som en del av myndighetsskrivandet

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 20-21 maj 2010

  Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, cop. 2011

  (2011) s. 252-262

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas ”De e du som e experten” : Roller, normer och perspektiv i ett textsamtal mellan en språkvårdare och en skribent i myndighetsmiljö

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011

  Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013

  (2013) s. 222-233

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rahm, Henrik Mottagaranpassning och delaktighet : Klarspråk 2.0

  Ingår i:

  Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  (2012) s. 143-160

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roberts, Celia; Sarangi, Srikant Hybridity in gatekeeping discourse : Issues of practical relevance for practitioners

  Ingår i:

  Talk, work and institutional order : discourse in medical, mediation and management settings

  Berlin: Mouton de Gruyter, 1999

  (1999) s. 473-503

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönn, Milda "Det är inte förrän man gör det som man förstår" : om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009

  Enligt lärarens anvisningar. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 48.) Finns i fulltext på Internet: http://www.praxikon.se/filer/Milda_Ronn_avhandling.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shanahan, Timothy; Shanahan, Cynthia Teaching disciplinary literacy to adolescents : Rethinking content-area literacy

  Ingår i:

  Harvard educational review.

  vol. 78 (2008) nr. 1 s. 40-59, 279

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skogmyr Marian, Klara; Henricson, Sofie; Nelson, Marie Counselors’ claims of insufficient knowledge in academic writing consultations

  Ingår i:

  Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svennevig, Jan The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings

  Ingår i:

  Discourse studies : an interdisciplinary journal of text and talk

  vol. 14 (2021) nr. 1 s. 53-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderlundh, Hedda Myndighetens textproduktion : Skribenter och texter vid Försäkringskassan

  Ingår i:

  Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift

  Stockholm: Norstedt, cop. 2012

  (2012) s. 39-66

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: En avhandling med praxisnära perspektiv samt ca 3-4 aktuella forskningsartiklar som väljs i samråd med examinator.

Versioner av litteraturlistan