Kursplan för Biokemi I

Biochemistry I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB408
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  5 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi 10 hp, eller Kemins grunder och principer 15 hp, genomgången Organisk kemi 10 hp (kan läsas parallellt),

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera olika klasser av biomolekyler och strukturer och redogöra för grundläggande samband mellan deras struktur och funktion samt översiktligt beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation
 • beskriva de molekylära principerna för katalys, transport och signalhantering samt energiomsättning i levande celler
 • på ett korrekt och säkert sätt utföra proteinseparationer, proteinanalyser och enzymkinetiska mätningar, utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar kopplade till dessa experiment, samt dokumentera experimenten i laboratoriejournaler.
 • förklara biokemiska metoder och begrepp samt muntligt/skriftligt redogöra för experimentella resultat individuellt eller i grupp.
 • förklara den kemiska/biologiska bakgrunden till vardagliga biologiska fenomen samt beskriva biokemins roll i människan, miljön och samhället.

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolism. Kromatografiska och elektroforetiska metoder för rening och analys av biomolekyler.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen (3 hp). Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter (2 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

(eller senare upplaga)