Kursplan för Fysikundervisning i praktiken

Considerations for Effective Physics Teaching

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA516
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp varav 40 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara och kritiskt reflektera över fysikdidaktiska forskningsresultat
 • beskriva relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för läraryrket
 • visa ett kritiskt och konstruktivt förhallningssätt till användning av digitala verktyg i undervisningen 
 • förklara och diskutera hur fysiken som vetenskapligt område förhåller sig till upplevelsen att lära sig fysik
 • förklara och diskutera omfattningen av inlärningssvårigheter inom fundamental fysik
 • förklara och diskutera hur lärare kan använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra möjligheterna till lärande inom fysik
 • förklara och diskutera vilken betydelse genus har för hur lärande inom fysik upplevs

Innehåll

Aktuell fysikdidaktisk forskning, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i fysikundervisning, didaktiska teorier om fysikundervisning och lärande, digitala hjälpmedel i fysikundervisningen.

Därutöver utforskar kursen konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande varför fysik uppfattas som svårt, fysiken som vetenskapligt område, epistemologiska perspektiv på fysikundervisning, exempel på forskning om studenters förståelse av fundamental fysik, exempel på integrering av ett genusperspektiv i fysikundervisning.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och ges i seminarieform. De studerande tilldelas inläsningsmaterial före varje seminarium och de förväntas utnyttja detta till förberedelser för att kunna deltaga aktivt i seminariet.

Examination

Examinationen består av två delar, dels en fortlöpande utvärdering baserad på studentens aktivitet under seminarierna samt på skriftliga essäer, dels ett skriftlig projekt i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Eugenia Etkina, ; Brookes, David T.; Planinšič, Gorazd Investigative Science Learning Environment : when learning physics mirrors doing physics

  San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, [2019]

  Table of contents

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zull, James E. The art of changing the brain : enriching teaching by exploring the biology of learning

  1st ed.: Sterling, Va.: Stylus Pub., 2002.

  Se bibliotekets söktjänst