Kursplan för Grundläggande materialkemi

Basic Materials Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Genomgången Introduktion till materialvetenskap, 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt använda detta för att systematisera egenskapstrender för grundämnen.
 • använda modeller för kemisk bindning samt relatera bindningstyp och bindningsstyrka till materiens kemiska och fysikaliska egenskaper.
 • beskriva framställningsmetoder för materialtekniskt viktiga grundämnen.
 • beskriva vanliga strukturtyper för kristallina ämnen.
 • förklara innebörden av vanliga termodynamiska storheter och använda termodynamiska data för beräkningar.
 • beskriva skillnaden mellan kinetikens och termodynamikens betydelse för kemiska reaktioners spontanitet och hastighet.
 • beskriva grundläggande begrepp inom elektrokemin.
 • genomföra praktiskt kemiskt laboratoriearbete på ett välplanerat, ansvarsfullt och säkert sätt.

   

Innehåll

Stökiometri. Atomers elektronstruktur. Periodiska systemet. Kemisk bindning. Kristallstrukturer. Kemisk termodynamik. Elementär elektrokemi. Framställningsmetoder för viktigare metaller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer.

Examination

Seminarier och laborationer med skriftlig redovisning motsvarande 1 hp. Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 4 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.