Kursplan för Trender i vindkraftsindustrin

Trends in the Wind Industry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV154
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, och Vindkraftteknik, 5 hp, samt genomgången kurs Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utvärdera de tekniska, ekonomiska och planeringsmässiga möjligheterna samt trender inom vindindustrin
 • utvärdera möjligheter och risker för vindkraftsutveckling i olika förhållanden

Innehåll

Vindindustrin är under dynamisk utveckling. Kursen kommer att behandla tekniska, ekonomiska och planeringsmässiga trender inom vindindustrin. Speciellt fokus kommer att ligga på havsbaserad vindkraft samt vindkraft i extrema miljöer. Kursen kommer också att beröra vindkraftens roll i energiomställning och integrering i kraftsystemet.

Undervisning

Gästföreläsningar, föreläsningar, fältarbete och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och fältarbete (2 hp). Skritlig rapport och muntlig presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Backwell, Ben (editor In Chief Wind power - the struggle for control of a new global industry

  Taylor & Francis Ltd, 2017

  Kapital 1, 2, 5, 8, 9 och 10. Sidor 1 - 40, 95 - 118, 143 - 194, totalt 114.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Backwell, Ben Wind Power: The Struggle for Control of a New Global Industry

  uuuu-uuuu

  Kapitel 1, 2, 5, 8, 9 och 10. Sidor 1 - 40, 95 - 118, 143 - 194, totalt 114.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marti, Ignacio IEA Wind Technology Collaboration Programme, 2017 Annual Report

  Institutionen för geovetenskaper, 2018

  Link to the report

  Läs sidor 2 till 25.

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 1 Onshore: Potential Effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 2 Onshore: Monitoring and Mitigation

  Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 3 offshore : potential effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 4 Offshore : monitoring and mitigation

  Exeter: Pelagic Publishing, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk