Kursplan för Klimatledarskap i praktiken

Climate Change Leadership in Practice

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för klimatvariationer över tid, klimatvetenskapliga nyckelbegrepp och olika forskningsområdens viktigaste slutsatser;
 • redogöra för klimatförändringar och ledarskap ur ett miljöhistoriskt perspektiv;
 • sammanfatta och kritiskt förhålla sig till olika perspektiv, centrala teorier och begrepp gällande klimatförändringar och ledarskap;
 • redogöra för och problematisera aktuella frågor, forskning och vetenskapliga debatter inom klimatledarskapsområdet;
 • beskriva klimatförändringar och ledarskap ur ett rättvise-, makt- och genusperspektiv;
 • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till maktförhållanden, etiska dilemman och konflikter som kan uppstå i arbetet inom området;
 • använda sig av olika kommunikativa strategier och metoder rörande klimatförändringar och ledarskap;
 • utforma en praktisk fördjupning inom klimatledarskapsområdet;
 • tillämpa relevanta metoder och leda ett arbete inom klimatledarskapsområdet;
 • författa ett tvärvetenskapligt arbete inom klimatledarskapsområdet;
 • tvär- och populärvetenskapligt kommunicera resultaten av ett arbete inom klimatledarskapsområdet.

Innehåll

Kursens första del ger en bred orientering och behandlar ett antal centrala begrepp, teorier och perspektiv (klimatförändringar, ledarskap, psykologi, antropologi, historia, etik, rättvisa, makt, genus) samt aktuell forskning inom motsvarande områden. Huvudfokus ligger på att analysera frågornas komplexitet, hur studenterna i olika sammanhang kan arbeta med dessa frågor och hur ledarskap kan spela en avgörande roll i arbetet för en hållbar utveckling. Olika metoder och verktyg med relevans för det praktiska arbetet introduceras även. Den inledande delen avslutas med att studenterna formulerar och avgränsar en praktisk fördjupning inom området. Den praktiska delen av kursen fokuserar på att i en lokal kontext leda och organisera förändringsarbete för minskade klimatutsläpp, klimatanpassning och/eller annat relaterat arbete. En bred ansats innebär att allt från mer tekniskt innovativa lösningar till organisationsanalytiska studier till fältbaserade specialiseringar är möjliga att välja. Arbetet sker i nära samarbete med lokala aktörer och kontakter. Kursens avslutas med en tvär- och populärvetenskaplig återrapportering där studentens erfarenheter och slutsatser diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga uppgifter inför (3 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (2 hp), löpande återrapportering (5 hp), samt genom skriftlig redovisning (18 hp) och muntlig framställning (2 hp) av ett större projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

De fyra första veckorna av kursen ges i Uppsala. Den praktiska fördjupningen inom området genomförs i Uppsala, Sverige eller internationellt. Tvär- och populärvetenskaplig kommunikation av det praktiska arbetet genomförs i mitten av december i Uppsala.

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Group 1 - core literature

Required course books

Other books

Students read 2-4 or these books

 • Kimmerer, Robin Wall Braiding sweetgrass : indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants

  First paperback edition: Minneapolis, Minnesota: Milkweed Editions, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Roy, Arundhati Azadi : freedom, fascism, fiction

  [London]: Penguin Books, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Akomolafe, Bayo These wilds beyond our fences : letters to my daughter on humanity's search for home

  Berkeley, California: North Atlantic Books, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johnson, Ayana Elizabeth; Wilkinson, Katharine Keeble All we can save : truth, courage, and solutions for the climate crisis

  First edition: New York: One World, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ghosh, Amitav The great derangement : climate change and the unthinkable

  Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jamail, Dahr The end of ice : bearing witness and finding meaning in the path of climate disruption

  Paperback edition: New York: The New Press, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dabiri, Emma What white people can do next : from allyship to coalition

  London: Penguin Books, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

 • What kind of ancestor do you want to be? Hausdoerffer, John; Hecht, Brooke Parry; Nelson, Melissa K.; Cummings, Katherine Kassouf

  Chicago: The University of Chicago Press, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hulme, Mike Contemporary climate change debates : a student primer

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tsing, Anna Lowenhaupt The mushroom at the end of the world : on the possibility of life in capitalist ruins

  Princeton: Princeton University Press, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Danowski, Déborah; Castro, Eduardo Batalha Viveiros de Nunes, Rodrigo The ends of the world

  Cambridge: Polity Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wray, Britt Generation dread : finding purpose in an age of climate crisis

  Toronto: Knopf Canada, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arts of living on a damaged planet Tsing, Anna Lowenhaupt; Swanson, Heather; Gan, Elaine; Bubandt, Nils

  Minneapolis: University of Minnesota Press, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium

 • Course Reader

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan