Kursplan för Klimatledarskap - makt, politik och kultur

Climate Change Leadership: Power, Politics and Culture

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV077
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt förhålla sig till förutsättningar, möjligheter och begränsningar för ett hållbart ledarskap inom klimatområdet;
 • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv jämföra olika förklaringsmodeller av hur förändringar i klimatet har påverkat olika samhällen;
 • kritiskt granska och analysera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på klimatproblematiken;
 • analysera och tolka olika teorier om ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation för ett fungerande klimatledarskap;
 • förklara sambanden mellan klimatförändringar, konflikter och geopolitiska maktförhållanden;
 • analysera och värdera olika lösningsförslags möjligheter, begränsningar och risker inom klimatområdet;
 • tillämpa färdigheter inom ledarskap, samarbete, organisation och kommunikation specifikt kopplat till olika samtids- och framtidsscenarier inom klimatområdet.

Innehåll

Kursen grundar sig i en introduktion till och kritisk diskussion kring grundläggande begrepp och uppfattningar om klimatförändringar, hållbar utveckling, klimatledarskap, vetenskap, makt och politik. Den vetenskapliga debatten rörande klimatförändringar och olika vetenskapsområdens perspektiv på klimatproblematiken behandlas ingående tillsammans med en grundläggande, naturvetenskaplig genomgång av klimatförändringar över geologisk och historisk tid. Vidare behandlas ett antal miljöhistoriska fallstudier som belyser olika samhällens interaktion, anpassning och sammanbrott i relation till klimat- och omvärldsförändringar. Utifrån den mångvetenskapliga förståelsen inom naturvetenskap, miljöhistoria och ekonomisk historia etablerad under kursens första halva definieras ett ramverk och förutsättningar för ett fungerande klimatledarskap, med fokus på ledarskap, kommunikation, samarbete och organisation för en hållbar utveckling och stabiliserat klimat. Diskussionen problematiseras ytterligare utifrån ett antal övergripande perspektiv inom politisk filosofisk, etik, rättvisa, internationella avtal, konflikter, konfliktlösning, ansvarsfrågan och ekologisk skuld. Kursen avslutas med ett antal tillämpade fallstudier utifrån olika samtida och framtida scenarier som till exempel biobränslen och stigande matpriser; katastrofhantering och olika metoder för klimatanpassning; infrastruktur och omställning; framtida konflikter och samarbeten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (4 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (7 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Grint, Keith. Leadership : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2010.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thunberg, Greta The climate book

  London, UK: Allen Lane, 2022

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital reader

  Cemus, 2021

  Avaliable at Studium

  A reader containing 3-4 weekly articles or other learning materials will be available on Studium

  Obligatorisk

Elective book 1

Chose one of the following two books

 • Jamail, Dahr The end of ice : bearing witness and finding meaning in the path of climate disruption

  Paperback edition: New York: The New Press, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lockwood, Devi 1,001 voices on climate change : everyday stories of flood, fire, drought, and displacement from around the world

  New York: Tiller Press, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johnson, Ayana Elizabeth; Wilkinson, Katharine Keeble All we can save : truth, courage, and solutions for the climate crisis

  First edition: New York: One World, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Elective book 2

Chose one of the following two books

 • Ghosh, Amitav The great derangement : climate change and the unthinkable

  Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyberg, Daniel; Wright, Christopher; Bowden, Vanessa Organising responses to climate change : the politics of mitigation, adaptation and suffering.

  Cambridge: Cambridge University Press, 2023

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parenti, Christian Tropic of Chaos : Climate Change and the New Geography of Violence [Elektronisk resurs]

  Nation Books, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan