Kursplan för Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ

Perspectives on Climate Change: Ecopsychology, Art and Narratives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV082
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för såväl olika teoretiska som praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi, konst och berättande;
 • sammanfatta och kritiskt förhålla sig till olika sätt att kreativt arbeta med klimatförändringar relaterat till olika etiska, existentiella och psykologiska frågor;
 • kommunicera transdisciplinära frågor rörande klimatförändringar i relation till ekopsykologi, berättande, konst och vetenskap;
 • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på klimatförändringar i relation till ekopsykologi (t.ex. miljömelankoli), konstnärliga uttrycksformer (t.ex. klimatkonst) och litterära kommunikationssätt (t.ex. ekokritik, climate fiction). Genom olika teoretiska förståelser och kunskap inom psykologi, filosofi, etik, konstvetenskap, litteraturvetenskap och klimatvetenskap fördjupas diskussionen kring hur olika sätt att arbeta inom området kan bidra till en individuell och samhällelig klimatomställning. Kursens olika delar sammanför ett erfarenhetsbaserat, processfokuserat och kreativt lärande med ett reflexivt, diskuterande och kunskapsorienterat lärande, där konst och vetenskap möts i en transdisciplinär och kritisk dialog. Genom projektarbeten utvecklar, initierar och arbetar studenten med en praktisk fördjupning av något av kursens områden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kimmerer, Robin Wall Braiding sweetgrass : indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants

  First paperback edition: Minneapolis, Minnesota: Milkweed Editions, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital Compendium Online POC

  CEMUS, 2020

  www.cemus.uu.se/poc

  Online kompendium med 1-3 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan