Kursplan för Immunologi

Immunology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KB034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-08-31
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2022-04-06
 • Reviderad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Ingår i biomedicinprogrammet.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om immunologi med särskild hänsyn till immunsystemets betydelse inom medicinen.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • redogöra för vilka celler, cellytereceptorer och molekyler som ingår i medfödd immunitet, samt dessa immuncellers utveckling, egenskaper och funktion.
 • B-cellers utmognad och funktion, antikroppars bildning, struktur och effektorfunktioner samt användning av antikroppar i immunologiska tekniker och principen för några immunologiska tekniker.
 • T-cellers utmognad och funktion samt cytokiners grundläggande funktion och effekter på immunsystemet.
 • antigenpresentation och antigenpresenterande molekylers struktur och funktion.

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • sammanfatta, presentera och kritiskt diskutera immunsystemet och dess funktioner på basal nivå.
 • utföra grundläggande immunologisk(a) metod(er).

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • motivera val av immunologisk teknik för att analysera celler och molekyler i immunsystemet, samt tolka och dra slutsatser utifrån sådana experiment på en basal nivå.

Innehåll

Basal immunologi, mekanismer bakom immunsystemets förmåga att försvara oss från infektioner, övergripande kunskap om  autoimmunitet och allergier samt principer för vanliga immunologiska tekniker.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier, dugga, laboration, frågestund och ev. andra moment.

Examination

För godkänd kurs krävs: 

i) godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment

ii) godkänt skriftligt individuellt tentamensprov

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kuby immunology Punt, Jenni; Owen, Judith A.; Stranford, Sharon A.; Jones, Patricia P.; Kuby, Janis.

  Eighth edition.: New York: W.H. Freeman/Macmillan Learning, 2019

  Se bibliotekets söktjänst