Kursplan för Kvantinformation

Quantum Information

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA592
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Kvantteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp. Kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i ord förklara centrala kvantinformationsteoretiska begrepp,
 • analysera kvanttillstånd med hjälp av kvantinformationsteoretiska verktyg,
 • lösa problem inom kvantinformation,
 • redogöra för möjliga tillämpningar av kvantinformation inom informationsteknologi.

Innehåll

Täthetsoperatorer, projektiva och generaliserade mätningar, icke-kloningsteoremet, kvantkopiering, öppna kvantsystem: Lindblads ekvation

Kvantbitar: fysikaliska realiseringar och Blochsfärsbegreppet, kvantsammanflätningar, kvantteleportation

Kvantnyckeldistribution

Entropi (von Neumann), kvantinformationsmått: spårdistans och fidelitet

Komplett positiva avbildningar, Krausrepresentationer

Tillämpningar så som kvantdatorer och kvantkryptografi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och handledning av projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), projekt med muntlig redovisning (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.