Kursplan för Urbana kulturer

Urban Cultures

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV841
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2022-02-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i digital konstvetenskap, HDK2M

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • analysera och förstå begreppen kultur och urbanitet,
 • beskriva och förstå hur det urbana rummet sedan 1800-talet och fram till idag påverkat och påverkats av visuella och materiella praktiker,
 • beskriva och förstå hur det materiella rummet påverkat människors liv och kulturer,
 • läsa och bruka urban och visuell teori på en akademiskt avancerad nivå,
 • analysera och förstå begreppen globalisering och hållbarhet inom en urban kulturkontext.

Innehåll

Kursen behandlar hur urbana kulturer formats och påverkats av visuella och materiella praktiker. Kursen har sin empiriska bas i Europas storstäder där det görs två tidssnitt, ett vid 1800-talets slut och det andra i vår egen samtid. Med stadslivet och dess kulturer som utgångspunkt ger kursen en fördjupad förståelse av urban och visuell teori och hur dessa kan brukas för att analysera människors levda och föreställda liv sedan 1800-talets slut. I kursen diskuteras även hur globaliseringen och det hållbara samhället påverkat stadens liv och hur man kan förstå dessa begrepp för båda tidssnitten.

Undervisning

Nätbaserad undervisning med chattseminarier och löpande skriftliga uppgifter. Även film, klipp och dylikt ingår som undervisningsmaterial.

Examination

Examinationen har formen av löpande skriftliga uppgifter samt egna presentationer inom ramen för nätseminarierna.
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hällgren, Anna-Maria Skåda all världens uselhet : visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

  Möklinta: Gidlund, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • King, Anthony D. Spaces of global cultures : architecture, urbanism, identity

  London: Routledge, 2004

  224 s. i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miles, Malcolm; Hall, Tim; Borden, Iain The city cultures reader

  2. ed.: London: Routledge, 2004

  508 s. i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Przyblyski, Jeannene M.; Schwartz, Vanessa R. The nineteenth-century visual culture reader

  New York: Routledge, 2004

  405 s. i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Thomas; Sernhede, Ove Urbanitetens omvandlingar : kultur och identitet i den postindustriella staden

  Göteborg: Daidalos, 2004

  223 s. i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Texter om c:a 150 sidor tillkommer efter lärarens anvisning.