Kursplan för Genusvetenskapens grunder

Introduction to Gender Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN036
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-13
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera ett urval grundläggande genusvetenskapliga begrepp, teorier och frågeställningar
 • tillämpa och problematisera ett urval grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra
 • tillämpa enkel referenshantering

Innehåll

Kursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

Kursens kan inte ingå i samma examen som Genusvetenskap A, delkurs 1: Genusvetenskapens grunder (7,5 hp) då innehållet är motsvarande.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Vissa icke-lärarledda gruppuppgifter kan förekomma. Seminarierna är obligatoriska och examinerande. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Kursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturlista

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aliki, Silas ”Transfobins historia”

  Ingår i:

  Glänta [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Glänta, 1996-

  (2019) nr. 1-2

  s. 35-45 (10 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  2. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2016

  Eller upplaga från 2016 (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  (i urval, ca 75 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill; Bilge, Sirma Intersectionality

  Cambridge: Polity, 2016

  s.11-31, 53-70 (37 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  s. 13-28 (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dalla Costa, Mariarosa; James, Selma Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Ingår i:

  Pelling, Lisa; Strid, Ingvar Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  S. 80-97

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Mia; Gottzén, Lucas BeGreppbart - Genus

  Liber, 2020

  s. 10-40 (30 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Ingår i:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  (i urval, ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  (i urval, ca 30 s.)

 • hooks, bell “Svarta kvinnor: Utformandet av feministisk teori”

  Ingår i:

  Ahmed, Sara Mangold, Marcel De los Reyes, Paulina Postkolonial feminism : 1

  Stockholm: Tankekraft, 2011

  s. 245-252 (7 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Ingår i:

  Whitehead, Stephen; Barrett, Frank J The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  s. 266-287

  (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  (Eller senare upplagor)(i urval, ca. 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laula, Elsa Inför lif eller död? : sanningsord i de lappska förhållandena

  Faks. av orig-utg. 1904: Östersund: Gaaltije, 2003

  s. 3-30 (27 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Loomba, Ania Söderlind, Oskar Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

  2., [omarb. och utvidgade] uppl.: Stockholm: Tankekraft, 2008

  kap. 1, 2, 8, 10, 13, 14. (91 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  (7 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundberg, Anna; Werner, Ann En introduktion till genusvetenskapliga begrepp

  Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Manns, Ulla ”På två ben i akademien. Om den tidigare kvinnoforskningens projekt"

  Ingår i:

  Bladh, Christine Einarsson, Monica Blad till Bladh : en vänbok till Christine våren 2006

  Huddinge: Södertörns högskola, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Katarina ”Genus och vithet i den intersektionella vändningen”

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  (2010) nr. 1-2

  s. 5-22 (17 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk