Kursplan för Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare

Development and Conditions of Education for Preschool

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE186
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1N, Utbildningssociologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-01-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2022-01-27
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom förskollärarprogrammet.

Mål

Kursen ger en överblick över utbildningssystemets historia, organisation och villkor samt förskolans och skolans värdegrund. Syftet är att studenten ska tillägna sig en förståelse för förskolans och skolans värdegrund och utbildningssystemet utformning i ett historiskt och sociologiskt perspektiv. Kursen syftar även till att ge insikter i sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling i ett internationellt perspektiv
 • beskriva utbildningssystemets aktuella struktur i Sverige och diskutera några centrala förklaringar till dess uppkomst och utformning
 • analysera och diskutera förskolans och skolans värdegrund i såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv
 • redogöra för sociala, könsrelaterade och etniska skillnaders strukturella betydelse inom utbildningssystemet och diskutera dessa i relation till förskolans och skolans värdegrund
 • analysera och diskutera lärarkårernas och lärarutbildningarnas förändring i relation till utvecklingen på utbildningsområdet
 • kommunicera och diskutera kursinnehållet skriftligt med korrekt språklig form.

Innehåll

 • Utbildningssystemets historia, organisation och villkor.
 • Förskolans och skolans värdegrund.
 • Sociala, könsrelaterade och etniska skillnader i utbildningssystemet.
 • Lärarkårernas och lärarutbildningarnas historiska utveckling.
 • Akademiskt skrivande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen eller PM och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Broady, Donald Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

  2., korr. utg.: Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlstedt, Magnus; Olson, Maria Utbildning, demokrati, medborgarskap

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edgren, Henrik Menige mans humaniora : centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för folkskolan

  Ingår i:

  Utbildningens sociala och kulturella historia : meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen

  Uppsala: SEC, Uppsala University, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westberg, Johannes Förskolans aktörer : stat, kår och individ i förskolans historia

  Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palme, Mikael En ’trygg’ uppväxt

  Ingår i:

  Det kulturella kapitalet : studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) :b Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008

  (2008) s. 57-95

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sernhede, Ove; Tallberg Broman, Ingegerd Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Starting strong II : early childhood education and care

  Ingår i:

  Starting Strong II: Early Childhood Education and Care

  Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Together? On Childcare as a Meeting Place in a Swedish City Perez Prieto, Hector; Sahlstrom, Fritjof; Calander, Finn; Karlsson, Marie; Heikkila, Mia

  Scandinavian Journal of Education Research. 2003; Vol. 47, No. 1., 2003

  Obligatorisk

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.

Sammanlagt ca 1050 sidor.