Kursplan för Flerspråkighetsforskning

Multilingual Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS216
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som en del i en master- eller magisterexamen.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och självständigt sammanfatta flerspråkighetsforskningens framväxt och utveckling
 • redogöra för och kritiskt diskutera några av forskningsområdets centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter
 • föreslå en mindre undersökning samt diskutera och reflektera över teoretiska, metodologiska och etiska överväganden i samband med denna
 • diskutera för forskningsområdet relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad översikt över delområdet flerspråkighetsforskning. I kursen behandlas områdets framväxt och utveckling, såväl internationellt som nationellt. Vidare behandlas några av flerspråkighetsforskningens centrala frågeställningar och teoretiska och metodologiska utgångspunkter. I kursen diskuteras också relationen mellan flerspråkighetsforskning, forskning om andraspråksinlärning och ämnet svenska som andraspråk. Forskningen diskuteras genomgående mot bakgrund av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras dels genom skriftlig eller muntlig tentamen, dels löpande genom skriftliga och/eller muntliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Age of onset and nativelikeness in a second language : Listener perception versus linguistic scrutiny

  Ingår i:

  Language learning : a journal of research in language studies

  vol. 59 (2009) nr. 2 s. 249-306

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bhatia, Tej K.; Ritchie, William C. The handbook of bilingualism and multilingualism

  Second edition.: Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013.

  Ca 50 s. enligt anvisning

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bialystok, Ellen; Barac, Raluca Cognitive effects

  Ingår i:

  The psycholinguistics of bilingualism

  Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013

  (2013) s. 192-213

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blommaert, Jan; Rampron, Ben Language and superdiversity

  Ingår i:

  Diversities

  UNESCO,

  vol. 13 (2011) nr. 2 s. 1-21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cavanaugh, Jill Language ideology revisited

  Ingår i:

  International journal of the sociology of language.

  Pdf

  vol. 263 (2020) s. 51–57

  S. 51-57.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cenoz, Jasone Defining multilingualism

  Ingår i:

  Annual review of applied linguistics

  Cambridge: Cambridge University Press, 1981-

  vol. 33 (2013) s. 3-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curdt-Christiansen, Xiao Lan Conflicting language ideologies and contradictory language practices in Singaporean multilingual families

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development

  Clevedon, Somerset: Tietro Ltd., 1980-

  vol. 37 (2016) nr. 7 s. 694-709

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Darvin, Ron; Norton, Bonny Identity and a Model of Investment in Applied Linguistics

  Ingår i:

  Annual review of applied linguistics

  Cambridge: Cambridge University Press, 1981-

  vol. 35 (2015) s. 36-56

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • de Groot, Annette Bilingual memory

  Ingår i:

  The psycholinguistics of bilingualism

  Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013

  (2013) s. 171-191

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dörnyei, Zoltán The L2 Motivational Self System

  Ingår i:

  Motivation, language identity and the L2 self

  Buffalo: Multilingual Matters, 2009

  s. 9–42

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heller, Monica Legitimate language in a multilingual school

  Ingår i:

  Linguistics and education. : an international research journal

  Norwood N.J.: Ablex Publ., 1991-

  vol. 8 (1996) s. 139-157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karrebæk, Martha Sif 'Don't speak like that to her'! : Linguistic minority childrens's socialization into an ideology of monolinguialism

  Ingår i:

  Journal of sociolinguistics

  1997-

  vol. 17 (2013) nr. 3 s. 355-375

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • May, Stephen The multilingual turn : implications for SLA, TESOL and bilingual education

  New York: Routledge, [2014]

  s. 1-31 och s. 103-122

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Montrul, Silvina. The acquisition of heritage languages

  Cambridge: Cambridge University Press, 2016

  Ca 50 sidor enlig anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pennycook, Alastair; Otsuji, Emi Metrolingual multitasking and spatial repertoires : 'Pizza mo two minutes coming'

  Ingår i:

  Journal of sociolinguistics

  1997-

  vol. 18 (2014) nr. 2 s. 161-184

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schmid, Monika Languages at play : The relevance of LI attrition to the study of bilingualism

  Ingår i:

  Bilingualism : language and cognition

  1998-

  vol. 13 (2010) nr. 1 s. 1-7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning [Elektronisk resurs] : Tema Flerspråkighet Aktürk Drake, Memet; Bijvoet, Ellen; Ganuza, Natalia; Sahlée, Anna

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2021

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434146

  Ca 150 sidor enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Martin-Jones, Marilyn; Blackledge, Adrian; Creese, Angela The Routledge handbook of multilingualism

  London: Routledge, 2012

  Ca 50 s. enligt anvisning

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver tillkommer en aktuell nordisk avhandling inom forskningsfältet flerspråkighet som väljs i samråd med examinator.