Kursplan för Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik

Classical Arabic Texts and Classical Grammar

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-06-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Arabiska A och minst 22,5 hp från Arabiska B eller 52,5 hp från Orientalistikprogrammet, arabisk inriktning eller Arabiska: fördjupad breddningskurs
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • utan hjälpmedel översätta medelsvåra klassiska arabiska texter
 • analysera och med språkvetenskaplig terminologi beskriva medelsvåra klassiska arabiska texter
 • i samband med textstudium beskriva och exemplifiera den klassiska arabiskans syntax och textlingvistik
 • placera och diskutera ett urval givna klassiska arabiska texter i ett historiskt sammanhang.

Innehåll

Kursen syftar till att ge färdighet att läsa och analysera klassisk arabiska prosa samt kortare Korantexter. Något exempel på klassisk poesi ingår också.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen examineras genom:
a) PM och textanalys
b) Muntlig presentation av text i samband med undervisning
c) Skriftlig tentamen

För G krävs minst G på samtliga moment. För VG på kursen krävs VG på samtliga moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Chrestomathy of Classical Arabic Prose Literature Brünnow, Rudolf Ernst; Fischer, August; Edzard, Lutz; Bjørsnøs, Amund

  8., rev. ed. /b by Lutz Edzard and Amund Bjørsnøs: Wiesbaden: Harrassowitz, 2008

  Tillhandahålls via institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Isaksson: Hind behärskade högspråket. Tillhandahålls via institutionen

referenslitteratur