Kursplan för Tillvalsspråk: Persiska 1

Optional Language: Persian 1

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PE910
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-04
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden/utbildningsledaren
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Delkurs 1: Persisk grammatik (5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för det nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi, fonologi och elementära morfosynta med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter på nypersiska.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa
 • skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi samt idiomatiskt korrekt kommunicera om dessa ämnen
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Delkurs 3: Persiska texter (5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • läsa enkla persiska skönlitterära texter högt
 • översätta några givna enkla persiska skönlitterära texter till svenska
 • i textläsningen tillämpa elementär persisk morfosyntax
 • förstå enkla idiomatiska uttryck på persiska och översätta dem till svenska
 • analysera moderna texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i
 • stilistiskt analysera enkla persiska skönlitterära texter.

Innehåll

Kursen ger en inledning till det väsentligaste av den moderna persiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i den moderna nypersiskans uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från persiska och enkla skönlitterära texter från persiska till svenska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Grammatik (5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (5 hp)

Examination sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov.

Delkurs 3: Persiska texter (5hp)

Examination sker i form av salsskrivning.

För att erhålla betyget G krävs G på samtliga delkurser. För att erhålla betyget VG på hela kursen (15 hp) krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.