Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-15
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Genusvetenskap A (eller Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp och Genus, arbete och familj, 7,5 hp och Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp och Genus och kulturella representationer, 7,5 hp)

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda genusvetenskapliga teorier för att diskutera olika samhälleliga, politiska, kulturella, historiska och etiska företeelser, frågeställningar och situationer
 • diskutera och problematisera genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor ur etiska, samhälleliga och historiska perspektiv
 • praktiskt tillämpa ett urval genusvetenskapliga metoder och kritiskt diskutera metodvalets konsekvenser
 • använda och integrera genusvetenskapliga metoder och teorier i genusvetenskapliga analyser
 • planera, genomföra och presentera en liten genusvetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
 • kritiskt granska andras arbete och ta emot kritik av sitt eget
 • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Särskilt vikt läggs vid träning i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv samt att utveckla den analytiska förmågan och det akademiska skrivandet.

 

B1: Genusteoretisk fördjupning 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.

 

B2: Sexualiteter, kroppar och makt 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor inom temana sexualiteter, kroppar och makt.

 

B3: Genusvetenskapliga metoder 7.5 hp

Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet

 

B4: Uppsats 7.5 hp

Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift, skriftliga seminarieuppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM, skriftliga seminarieuppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt seminariedeltagande.

Delkurs 4 examineras genom uppsats och opposition på annan studentuppsats, samt seminariedeltagande.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Genusvetenskap B

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

B1: Genusteoretisk fördjupning

Totalt: ca 988 s.

 • Acker, Joan Class questions : feminist answers

  Lanham, Mdb Rowman &Littlefield ,c 2006: Rowman &Littlefield, 2006

  (i urval, ca 46 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carbin, Maria; Edenheim, Sara The Intersectional Turn in Feminist Theory : A Dream of a Common Language?

  Ingår i:

  The European journal of women's studies [Elektronisk resurs]

  London: Sage, 1999-

  vol. 20 (2013) nr. 3 s. 233-248

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carby, Hazel V. White Woman Listen!: Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood

  Ingår i:

  Black British feminism : a reader

  London: Routledge, 1997

  (1997) s. 45-53

  (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Christensen, Ann-Dorte; Qvotrup Jensen, Sune "Doing Intersectional Analysis : Methodological Implications for Qualitative Research

  Ingår i:

  Nora : Nordic journal of feminist and gender research

  London: Taylor & Francis, 1998-

  vol. 20 (2012) nr. 2 s. 109-125

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill It's All in the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 13 (1998) nr. 3 s. 62-82

  (20 s.) (Laddas ner via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn Masculinities

  Berkeley: University of California Press, cop. 1995

  "The Social Organization of Masculinity", s. 67-86 (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crenshaw, Kimberle Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color

  Ingår i:

  Stanford law review.

  [Stanford, Calif.: School of Law, Stanford University,

  vol. 43 (1991) nr. 6 s. 1241-1299

  (58 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davis, Kathy Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 9 (2008) nr. 1 s. 67-85

  (18 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • de los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana Intersektionalitet som teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  vol. 24 (2003) nr. 3-4 s. 159-162

  (3 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • De los Reyes, Paulina; Mulinari, Diana Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap.

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Rekommenderas. (s. 14-61, 123-130) (54 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Estes, Steve I am a man! : race, manhood, and the civil rights movement

  Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005

  s. 1-9 ("Introduction"), s. 107-129 ("Chapter Five: The Moynihan Report), s. 131-151 ("Chapter Six: I am a Man! The Memphis Sanitation Strike"). (51 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hartmann, Heidi Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: För en mer hållbar förening

  Ingår i:

  Genushistoria : en historiografisk exposé

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 17-58

  (41 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holgersson, Ulrika Klass och postmodernism: Ett feministiskt val

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 29 (2008) nr. 3-4 s. 61-84

  (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Black looks : race and representation

  Boston, Mass.: South End Press, cop. 1992

  s. 21-40, 61-78 (37 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hübinette, Tobias; Lundström, Catrin Three phases of hegemonic whiteness: understanding racial temporalities in Sweden

  Ingår i:

  Social identities

  [Abingdon]: [Carfax],

  vol. 20 (2014) nr. 6 s. 423-437

  (14 s.) (Laddas ner via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kincaid, Jamaica The autobiography of my mother

  London: Vintage, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lewis, Gail unsafe Travel: Experiencing Intersectionality and Feminist Displacements

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 38 (2013) nr. 4 s. 869-892

  (12 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundström, Catrin Svenska latinas : ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Göteborg: Makadam, 2007

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Ïntersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  vol. 24 (2003) nr. 1 s. 47-56

  (9 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • McCall, Leslie Intersektionalitetens komplexitet

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  vol. 26 (2005) nr. 2-3 s. 31-56

  (25 s.) (Laddas ned från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2334/2088)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mohanty, Chandra Talpade Brunelius, Anders; Söderlind, Oskar Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

  Stockholm: Tankekraft, 2006

  (i urval, ca 150 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moraga, Cherrie från en lång rad Vendidas

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 4 (2010) s. 45-75

  (32 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter) Obs! Notera att denna essä ursprungligen publicerades 1983.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Om ras och vithet i det samtida Sverige: Inledning Hübinette, Tobias; Hörnfledt, Helena; Farahani, Fataneh; León Rosales, René

  Ingår i:

  Om ras och vithet i det samtida Sverige

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2012 ([Sverige]

  (2012) s. 11-36

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shome, Raka White Femininity and the Discourse of the Nation: Re/membering Princess Diana

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  vol. 1 (2001) nr. 3 s. 323-342

  (20 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skeggs, Beverley Persson, Annika Att bli respektabel : konstruktioner av klass och kön

  Göteborg: Daidalos, 2000

  (i urval, ca 80 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Staunæs, Dorthe; Søndergaard, Dorte Marie Intersectionality: A Theoretical Adjustment

  Ingår i:

  Theories and methodologies in postgraduate feminist research : researching differently

  2011

  (2011) s. 45-59

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

B2: Tematisk fördjupning

Totalt: ca 997 s.

 • Andreassen, Rikke Social Imaginaries, Sperm and Whiteness : Race and Reproduction in Brittish Media

  Ingår i:

  Journal of intercultural studies [Elektronisk resurs]

  London: Taylor & Francis, 2000-

  vol. 38 (2017) nr. 2 s. 123-138

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Baird, Josephine Trans/National Queer Parenting : Or, How We Conceived, Birthed, and Parent a Child Across Hetero- and Cis-Normative National, Legal, and Social Lines

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 24 (2019) nr. 2-3 s. 191-206

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bylund, Christine Crip-femme-ininity

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 24 (2020) nr. 4 s. 18-25

  (7 s.) eller i volym 1: s. 31-37.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fausto-Sterling, Anne Myths of gender : biological theories about women and men

  2. ed., rev.: New York, NY: BasicBooks, 1992

  s. 61-89. (28 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel Sexualitetens historia 1 : viljan att veta

  Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2002

  [1976] (150 s. varav delar kursivt.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frid, Johanna Nora eller Brinn Oslo brinn : roman

  [Lund]: Ellerströms, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halberstam, Judith Docksex och pingvinkärlek : att göra det icke-mänskliga queer

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  (15 s.)

  2007:4, s. 7-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hird, Myra J. Gender's nature : intersexuality, transsexualism and the "sex/gender" binary

  Ingår i:

  Feminist theory.

  (17 s.)

  1(2000):3, s. 347-364

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jeffreys, Sheila Anticlimax : a feminist perspective on the sexual revolution

  London: Women's Press, 1990

  (i urval, ca 60 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Maja Ett ängsligt sysslande med könens ordning: Medicinska tolkningar vid 1800-talets mitt

  Ingår i:

  Bedrägliga begrepp : kön och genus i humanistisk forskning

  Uppsala: Historiska institutionen, Univ. [distributör], 2000

  (2000) s. 51-72

  (21 s.) (Laddas ned via DIVA)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laskar, Pia the Illiberal Turn : Aid Conditionalis and the Queering of Sexual Citizenship

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 19 (2014) nr. 1 s. 87-100

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lennerhed, Lena Sex i folkhemmet : RFSUs tidiga historia

  Hedemora: Gidlund, 2002

  s. 123-176 (53 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Löfgren-Mårtenson, Lotta "Hip to be Crip":Om cripteori,sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 53-76

  (24 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • McRuer, Robert Compulsory Able-Bodieness and Queer/Disabled Existence

  Ingår i:

  The disability studies reader

  4th ed.: New York, NY: Routledge, 2013

  (2006) s. 301-308

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nebeling Petersen, Michael; Myong, Lene (Un)liveabilities : Homonationalism and Transnational Adoption

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  vol. 18 (2015) nr. 3 s. 329-345

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rydström, Jens Introduction : Crip Theory in Scandinavia

  Ingår i:

  Lambda nordica [Elektronisk resurs] : populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet

  Huddinge: Föreningen Lambda nordica, 2012-

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 9-20

  (11 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Suber, Margareta Charlie

  Stockholm: Bonnier, 1932

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tydén, Mattias The Scandinavian States : Reformed Eugenics Applied

  Ingår i:

  The Oxford handbook of the history of eugenics

  New York: Oxford University Press, 2010

  (2010) s. 363-376

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vance, Carole S. More Pleasure, More Danger: A Decade after the Barnard Conference

  Ingår i:

  Pleasure and danger : exploring female sexuality

  London: Pandora, 1992

  (1993) s. 289-317

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Young, Iris Marion Throwing Like a Girl : A Phenomenology fo Feminine Body Comportment Motility and Spatiality

  Ingår i:

  Human studies : a journal for philosophy and the social sciences

  Dordrecht: Kluwer, 1978-

  vol. 3 (1980) nr. 2 s. 137-156

  (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

B3: Metoder i genusvetenskapen

Totalt:ca 950 s.

 • Abrahamsson, Elin Enahanda läsning : en queer tolkning av romancegenren

  [Lund]: Ellerströms, 2018

  Läs s. 15-57, särskilt avsnitten 'Syftesformulering', 'Urval' och 'Teori och metod'. (42 s. varav 18 s. kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alm, Björn Introduktion till etnografiskt fältarbete

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  s. 7-80 (73 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Lars Gustaf; Hedling, Erik Filmanalys : en introduktion.

  Lund: Studentlitteratur, 1999 ; (Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björklund, Jenny Killing Family Joy [Elektronisk resurs] : Mothers on the Run in Twenty-First Century Swedish Literature

  2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-377720

  (22 s.)

  47:8, 806-828

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eneroth, Bo Hur mäter man "vackert"? : grundbok i kvalitativ metod

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 1987

  (i urval, ca 60 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Hennes röster : rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 1997

  s. 11-20 (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rose, Gillian Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials

  4th edition: London: Sage, 2016

  s. 186-219 (33 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Swinscow, T. D. V.; Campbell, Michael J. Statistics at square one [Elektronisk resurs]

  10th ed.: London: BMJ, 2002

  Fritt tillgänglig via

  158 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wallenberg, Louise Representation

  Ingår i:

  Film och andra rörliga bilder : en introduktion

  Stockholm: Raster, 2008

  (2008) s. 144-156

  (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (29 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

B4: Uppsats

 • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena att skriva B-uppsats i genusvetenskap

  Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

Versioner av litteraturlistan