Kursplan för Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi

Current Trends in Greek Philology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR014
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för ett aktuellt forskningsområde av relevans för den grekiska filologin och för teorier och metoder som är relaterade till detta område
 • beskriva, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter inom det diskuterade forskningsområdet
 • applicera det diskuterade forskningsfältets teoretiska och metodologiska perspektiv på antikt grekiskt eller bysantinskt material och diskutera såväl styrkor som svagheter hos dessa perspektiv.

Innehåll

Kursen ger en systematisk presentation av ett aktuellt forskningsområde av relevans för den grekiska filologin och av teorier och metoder som är relaterade till detta område. Som exempel på fokusområden kan nämnas narratologi, historisk semantik och begreppshistoria, ekokritik, emotionsstudier och kognitiv lingvistik.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.