Kursplan för Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Early Literacy Teaching and Learning for Preschool Teachers Teaching in Preschool Class

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 8LF022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-02-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Förskollärarexamen, eller äldre motsvarighet. Därtill krävs anställning för undervisning i förskoleklass samt bifogat intyg om huvudmannens godkännande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen vänder sig till personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i grundläggande tal-, läs-och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Kursens innehåll behandlar uppföljning, analys och bedömning av elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning utifrån alla elevers erfarenheter och behov.

Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till olika teorier och metoder som rör elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling hos en- och flerspråkiga elever
 • ge exempel på, förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för elevers tidiga tal-, läs- och skrivutveckling utifrån olika ämnesdidaktiska perspektiv
 • använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp och diskutera dem utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på tal-, läs- och skrivutveckling
 • redogöra för och tillämpa modeller för dokumentation, analys och bedömning av tidig tal-, läs- och skrivutveckling
 • beskriva olika aspekter av försenad tal- läs- och skrivutveckling
 • redogöra för svenskämnenas framväxt, identitet och styrdokument samt ge exempel på relationen dem emellan med särskilt fokus på tal-, läs- och skrivutveckling
 • visa godtagbar muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Undervisningsmetoder för och ämnesdidaktiska perspektiv på grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling
 • Teorier om tal- läs- och skrivutveckling
 • En- och flerspråkig tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språklig medvetenhet
 • Genre och språkanvändning
 • Organisation av undervisning och undervisningens progression i svenskämnet F-3
 • Dokumentation, analys och bedömning av elevers tal- läs- och skrivutveckling
 • Skolans styrdokument med specifikt fokus på svenskämnena, inriktning tal-, läs- och skrivutveckling
 • Språkvetenskapliga begrepp från fonetik till pragmatik.
 • Specifika drag i barns- och ungas första- och andraspråkutveckling.
 • Skriftspråkliga normer, grammatik och textanalys
 • Olika former av försenad tal-, läs- och skrivutveckling
 • Svenskämnenas identitet och framväxt
 • Egen skriftlig och muntlig produktion.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt, exempelvis genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alatalo, Tarja Läsundervisningens grunder

  Andra upplagan: Malmö: Gleerup, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Druid-Glentow, Birgit Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter : metodisk handbok

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsling, Karin; Tjernberg, Catharina Skrivundervisningens grunder

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon Att bli lärare i svenska

  Liber, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin, Katarina Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur AB, [2019]

  Valda delar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norén, Sofia Lära barn att läsa : vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse

  Andra upplagan: Stockholm: LegiLexi, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westman, Maria, Text och textbegrepp

  Skolverket, 2018

  Finns på länk

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 350 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp, respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.