Kursplan för Läkemedelsutveckling

Drug Discovery and Development

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK229
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla kemi 10 hp och farmakologi 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogrammen i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling.

 

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

 • beskriva och motivera olika discipliners betydelse och roll i olika faser av läkemedelsutvecklingen.
 • redogöra för beslutspunkter i läkemedelsutvecklingen
 • förklara hur metoder för förutsägelser används för att ta tidiga beslut i läkemedelsutvecklingen.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

 • utföra sökningar för att ta fram relevant information vid utvecklingen av ett nytt läkemedel.
 • konstruera, granska och värdera prekliniska och kliniska läkemedelsstudier med övergripande förståelse för syfte, val av tillvägagångssätt, resultat, konklusioner och betydelse.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • Värdera vetenskapliga, etiska, samhälleliga och marknadsmässiga hänsynstaganden av vikt i läkemedelsutvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar de olika faserna i läkemedelsutveckling: Identifiering och optimering av aktiv substans mot vald makromolekylär måltavla, ADME-Tox-profilering, in vivo och in vitro farmakologi, farmaceutisk utveckling, biomarkörer och sjukdomsmodeller, kliniska prövningar, registreringsprocessen, kommersialisering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, workshops, diskussionsseminarier samt självstudier av litteratur. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment: workshops och litteraturarbete

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, godkänt prov (provkod) och godkänt resultat på litteraturarbetet (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter och motsvarar kursen 3FK029.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.