Kursplan för Läkemedelsformulering

Drug Formulation and Drug Delivery

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FG280
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  150 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla galenisk farmaci. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i apotekarprogrammet, receptarieprogrammet eller masterprogrammet i läkemedelsutveckling.

Mål

De studerande skall efter genomgången kurs:

 • redogöra för karakteriseringsmetoder för partiklars fastfas-struktur, storlek, form, porositet och porstruktur
 • redogöra för metoder för karakterisering av pulvermaterials mekaniska egenskaper och komprimeringsegenskaper
 • kunna designa system för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel
 • kunna konstruera stabila och optimerade formuleringar av proteinläkemedel
 • kritiskt kunna diskutera, använda sig av fackterminologi och referera vetenskaplig litteratur som behandlar farmaceutisk materialvetenskap, formulering av fasta beredningar och proteinformuleringar
 • ha utvecklat sin förmåga till skriftlig vetenskaplig framställning

Innehåll

Kursen utgår ifrån grundläggande kunskaper inom den galeniska farmacin och breddar och fördjupar kunskaperna vad gäller formulering och tillverkning av fram för allt fasta beredningar i syfte att förbereda studenterna för experimentellt vetenskapligt arbete och industriell farmaceutiskt verksamhet inom detta delområde av den galeniska farmacin. I kursen behandlas följande lärostoff:

Karakterisering av fasta materials fysikaliska egenskaper: Fastfasanalys, partikelstorleksanalys och partikelstatistik, formanalys och formfaktorer, yt- och porstorleksanalys, analys av mekaniska egenskaper, kraftöverföring vid och modellering av komprimeringsprocessen.

Formuleringsprinciper för kontrollerad/optimerad frisättning och absorption av läkemedel:

System för nasal, pulmonär och transdermal läkemedelsadministrering samt grundläggande fysiologiska aspekter för läkemedelsformulering.

Formulering, stabilisering och frystorkning av proteinläkemedel samt optimerad administrering av dessa.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Dessutom genomförs litteraturarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment:

studiebesök, vissa föreläsningar, alla gruppövningar samt litteraturarbete.

Examination

Skriftligt prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (6 hp), godkänt resultat på litteraturarbete och gruppövningar samt deltagande på studiebesök (1,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar 3FG860.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.