Kursplan för Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Second Language Learner's Literacy Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS193
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2022-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva läs- och skrivutveckling på ett andraspråk hos personer i olika åldrar
 • beskriva och problematisera läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi hos flerspråkiga elever
 • förklara och ge exempel på förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling
 • diskutera och tillämpa olika typer av läs- och skrivutvecklande arbetssätt
 • visa kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till användning av digitala verktyg i undervisning.

Innehåll

Kursen behandlar andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 661-684

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eklund Heinonen, Maria; Lennartsson Hokkanen, Ingrid Textstrategier för akademiskt skrivande : En smidigare övergång till högre studier

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 96-109

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freebody, Peter; Kindenberg, Björn Critical literacy : Pedagogy, diversity and the digital environment

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 276-287

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande Gibbons, Pauline Heljesten, Eva; Sävström, Rolf Sjöqvist, Lena

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  2. uppl.: Stockholm: Skolverket, 2012

  Huvudsakligen kap. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jalali-Moghadam, Niloufar; Hedman, Christina Special Education Teachers’ Narratives on Literacy Support for Bilingual Students with Dyslexia in Swedish Compulsory Schools [Elektronisk resurs]

  2016

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-131238

  2, 1-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindholm, Anna Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 14 (2019) nr. 1 s. 69-92

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Ingår i:

  Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 633-660

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa Språkdidaktik för SFI : att undervisa vuxna andraspråksinlärare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pugh, Kenneth; Verhoeven, Ludo Introduction to This Special Issue : Dyslexia Across Languages and Writing Systems

  Ingår i:

  Scientific studies of reading. [Elektronisk resurs] : the official journal of the Society for the Scientific Study of Reading

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1997-

  vol. 22 (2018) nr. 1 s. 1-6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosén, Jenny; Wedin, Åsa Grundläggande skriftspråksundervisning inom Sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa

  Ingår i:

  Litteraciteter och flerspråkighet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  (2019) s. 192-204

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  105 sidor (utvalda sidor läses)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skillmark, Albin; Skoog, Marianne; Wahlström, Ninni Ett sociopolitiskt perspektiv på critical literacy i en tid av globalisering

  Ingår i:

  Critical literacy i svensk klassrumskontext

  Umeå: Umeå universitet, 2015

  (2015) s. 175-187

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur