Kursplan för Flerspråkighet i samhället och hos individen

Multilingualism in Society and by Individuals

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS194
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2022-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och exemplifiera fenomenet flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå
 • sammanfatta centrala aspekter av språkpolitik och språkplanering i svenskt och internationellt perspektiv
 • förklara och problematisera sambandet mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
 • beskriva och analysera flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker
 • identifiera och diskutera olika former av migrationsrelaterad språklig variation
 • visa god skriftlig och muntlig förmåga till stöd för undervisningen i ämnet
 • visa kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik inklusive metodik i olika undervisningssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar flerspråkighet och språklig variation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Bijvoet, Ellen Attityder till spår av andra språk i svenskan : En forskningsöversikt

  Ingår i:

  Rapporter från Språkrådet

  Stockholm: Språkrådet, 2010-

  vol. 12 (2020)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Senter, Karin Förortsförankrat tal – ett inifrån- och ett utifrånperspektiv [Elektronisk resurs]

  2021

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434155

  NF 31:1, 166-200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliaso Magnusson, Josefina »Självklart känns det mer tryggt att vara där inne i huset« : om den sociokulturella kontextens betydelse för språkliga repertoarer och identiteter

  Ingår i:

  Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

  vol. 10 (2015) nr. 1 s. 7–28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Horner, Kristine; Weber, Jean Jacques Introducing multilingualism : a social approach

  Second edition.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kolu, Jaana » just de niillä oli sovmorgon » [Elektronisk resurs] : Kulturella och pragmatiska aspekter på kodväxling i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors

  2017

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-338874

  NF 27, 129-158

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spindler Møller, Janus Learning to live with "Languages"

  Ingår i:

  Applied Linguistics Review

  De Gruyter,

  vol. 7 (2016) nr. 3 s. 279-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Björn Språkpolitik och språkvård

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Vad är sociolingvistik?

  Ingår i:

  Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin English in Scandinavia [Elektronisk resurs] : Monster or Mate? Sweden as a Case Study

  Bristol: Multilingual Matters, 2015

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-125480

  17-32

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhlund, Anna; Aronsson, Karin Stylizations and alignments in a L2 classroom : Multiparty work in forming a community of practice

  Ingår i:

  Language & communication

  Oxford: Pergamon P., 1981-

  vol. 43 (2015) s. 11-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åhlund, Anna; Jonsson, Rickard Peruvian meatballs? : Constructing the Other in the performance of an inclusive school

  Ingår i:

  Nordic journal of migration research [Elektronisk resurs]

  2011-

  Länk

  vol. 6 (2016) nr. 3 s. 166-174

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk