Kursplan för Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet

Research Design and Methodology in Public Health

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV386
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-12-17
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2022-08-26
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Examen om 180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Tolka och kritiskt granska vetenskapliga resultat samt planera för implementering i relevant verksamhet

2. Tillämpa vetenskapsteoretiska och vetenskapsmetodologiska begrepp

Färdigheter och förmåga

3. Självständigt planera för samt motivera och värdera val av kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och dataanalyser

4. Självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom folkhälsoområdet

5. Planera för att med adekvata metoder besvara frågeställningar inom folkhälsoområdet samt tillämpa vetenskapligt skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. Visa förmåga att förklara och värdera forskningsetiska ställningstaganden

7. Visa förmåga att identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap inom området

Innehåll

Kvantitativa metoder (4 hp)

 • kvantitativa  begrepp och metoder (observationsstudier, experimentella studier, enkäter, psykometriska begrepp)
 • design och planering av kvantitativa studier
 • kritisk granskning av kvantitativa originalartiklar

Statistik (3 hp)

 • statistik (deskriptiv statistik samt bi- och multivariata analysmetoder)

Kvalitativa metoder (3 hp)

 • design och planering av kvalitativa studier
 • kvalitativa datainsamlingsmetoder (intervju- och fältstudier)
 • kvalitativa dataanalysmetoder

Systematiska översikter (1 hp)

 • kritisk granskning av systematiska litteraturöversikter

Vetenskapsteori (1 hp)

 • tillämpningar av vetenskapsteoretiska begrepp

Forskningsetik (1,5hp)

 • Beskrivning av forskningsetiska principer och värdering av forskningsetiska ställningstaganden

Implementeringsteorier och -strategier (1,5hp)

 • Med utgångspunkt från implementeringssteori planera implementering av forskningsresultat i relevant verksamhet

Undervisning

Föreläsningar samt obligatoriska moment i form av seminarier och workshops

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat i skriftliga examinationer, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. Examinationer utgörs av individuella skriftliga fördjupningsuppgifter, skriftliga gruppuppgifter, examinerande seminarium samt individuella skriftliga tentamina. För tentamen gäller utöver det ordinarie tillfället minst ett omprovstillfälle per termin. Frånvaro från obligatoriska moment ersätts i första hand med deltagande i seminarium vid annat tillfälle, i andra hand med skriftlig ersättningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Petrie, Aviva; Sabin, Caroline Medical statistics at a glance

  Fourth edition.: Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur