Kursplan för Byggnadsrenovering för energieffektivisering

Building Renovation for Energy Efficiency

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG501
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-08-22
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  120 hp, varav 90 hp inom teknik med inriktning mot byggteknik alternativt kulturvård med inriktning mot byggnadsvård.

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa metodik för inventering av befintlig byggnad med avseende på bevarande och energieffektiviserande renoveringsåtgärder,
 • använda byggnadssimuleringsprogram för att utföra och analysera energiberäkningar för energieffektiviseringsåtgärder,
 • ta fram beslutsunderlag för energieffektivering i byggnader som värderar kostnader, klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och livslängdsförlängning, med beaktande av byggnadens karaktärsdrag.

Innehåll

Introduktion till klimatskalets energiutbyte med omgivningen samt installationstekniska system. Byggnadstekniska lösningar för minskad energianvändning. Hänsyn till bevarandevärden vid renovering. Inventeringsmetodik för att identifiera energieffektiviserande åtgärder vid renovering. Energisimulering av enskilda byggnader. Klimatpåverkan av energieffektiviseringsåtgärder ur ett livscykelperspektiv. Introduktion till livscykelkostnader och återbruk. Kostnadsberäkning av renoveringsåtgärder. Beslutsunderlag för energieffektiviserande renoveringsåtgärder.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier, fältstudier, studiebesök och handledning av projektuppgift.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (4 hp). Aktivt deltagande i laborationer, seminarier och fältstudier (3,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.