Kursplan för Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Master's Thesis in Turkic Languages

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU840
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodologisk reflexion;

- självständigt genomföra en undersökning inom turkisk språk- eller litteraturvetenskap;

- samla in, ordna och analysera ett empiriskt material;

- söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur;

- på vårdat vetenskapligt språk skriftligt presentera den genomförda undersökningen;

- försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Studenten genomför ett självständigt arbete i form av en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Handledning ges under ordinarie kurstid. Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan students uppsats. Om annan uppsats inte finns tillgänglig kan opposition utbytas mot skriftlig uppgift i form av kritisk sammanfattning av forskningsartikel. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.