Kursplan för Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik

Current Trends in Turkic Linguistics

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU600
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-09-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde eller kandidatexamen med ett annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

- förklara forskningsmetodologins grundprinciper och ett vetenskapligt arbete med hänsyn till turkisk lingvistik;

- redogöra för, analysera och kritiskt granska utvalda vetenskapliga artiklar inom fältet turkisk lingvistik;

- med viss grad av självständighet klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska frågeställningar

- muntligen och skriftligt presentera resultaten av det egna arbetet.

Innehåll

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik, t.ex. morfosyntax i turkiska språk, dokumentation och beskrivning av turkiska språk eller historisk-jämförande turkologi.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och examinationsmoment. Studentens egna inlärningsaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.