Kursplan för De turkiska språkens typologi

Typology of the Turkic Languages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU602
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde eller kandidatexamen med ett annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget godkänd minst kunna:

 • analysera och beskriva typologiska egenskaper hos de turkiska språken med hjälp av aktuella språkvetenskapliga metoder;
 • jämföra valda typologiska egenskaper i de turkiska språken med ett antal icke-turkiska språk;
 • redogöra för typologiska förändringar som har uppstått i de turkiska språken genom språkkontakt;
 • redogöra för, analysera och kritiskt granska valda artiklar om typologiska frågor inom turkisk lingvistik;
 • klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska frågeställningar och presentera resultaten muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen omfattar studier i de turkiska språkens typologi genom att ta upp olika relevanta teman.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

 1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;
 2. hemtentamen.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2024

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Undervisningsmaterial tillhandahålles av undervisande lärare.