Kursplan för Praktiktermin i turkiska språk/turkiska

Internship in Turkic Languages/Turkish

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TU000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Turkiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med turkiska språk som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursen kan tas med som poäng i examensbeviset eller som not på Diploma Supplement.

Mål

I anknytning till praktiktjänstgöring om minst 18 veckor (3 månader) vid en beskickning, organisation eller institution med anknytning till Turkiet eller ett annat turkiskt talande land skall studenten efter avslutad tjänstgöring kunna:

* skriva en CV;

* genomföra en platsansökan;

* använda huvudspråket i praktiska uppgifter på ett för arbetet adekvat sätt;

* hantera dagliga arbetsuppgifter med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser;

* redogöra för arbetet på en arbetsplats med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser.

Undervisning

Undervisningen består av praktiktjänstgöring. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenten visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av intyg från arbetsgivare och en kort skriftlig rapport som redogör för arbetsuppgifternas karaktär, arbetsplatsens anknytning till studentens huvudspråkområde, samt relevansen av studier i turkiska språk för den sektor i arbetslivet som praktikplatsen tillhör. Dessutom redovisar studenten sina erfarenheter muntligt inför en grupp studenter inom ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studenten i samråd med en lärare i ämnet ansvarar för att finna lämplig praktikplats och genomföra platsansökan. Praktikplatsen skall verifieras med ett avtal underskrivet av institutionen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.